Innehållet i revisorsregistret

Avsikten med revisorsregistret är att var och en kan få de registeruppgifter om revisorer som de behöver. Registret förs också i syfte att övervaka revisorernas verksamhet och att återställa godkännanden. Revisorerna och revisionssammanslutningarna är skyldiga att omedelbart anmäla om ändringar i registeruppgifterna och om ändringar i villkoren för godkännande.

Bestämmelser om revisorsregistrets innehåll finns i lagen. Närmare bestämmelser om andra uppgifter än personuppgifter som förs in i registret får utfärdas genom statsrådets förordning. Därtill omfattar revisionsdirektivet sådana skyldigheter som berör innehållet i revisorsregistret.

I registret förs in uppgifter som specificerar personer som godkänts som revisorer och sammanslutningar som godkänts som revisionssammanslutningar samt andra behövliga uppgifter som gäller revisorers utövande av yrkes- och affärsverksamhet. Därtill antecknas uppgifter om en i Finland registrerad revisor eller revisionssammanslutning också har registrerats i ett annat land. Godkännande som revisor eller som revisionssammanslutning samt datum för godkännandet och för godkännandets utgång har förts in i revisorsregistret från och med 1 januari 2016. På samma sätt har datum då ett godkännande upphört på revisorns eller revisionssammanslutningens eget initiativ och datum för återställande av godkännande förts in i revisorsregistret från och med 1 januari 2016.

Innehållet i registret bygger på de uppgifter som revisorer och revisionssammanslutningar anmäler, som revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdaterar och som andra myndigheter med stöd av revisionslagen (1141/2015) och direktiv 2006/43/EG tillhandahåller. Vi kompletterar uppgifterna även utgående från revisionsnämndens handläggning.

Revisor

Om revisorer ska följande uppgifter föras in i registret:

 • namn och personbeteckning (sista delen av beteckningen är ingen offentlig registeruppgift) eller, om personbeteckning saknas, födelsetid
 • registreringsdatum och identifikationsnummer
 • postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer
 • arbete vid revisionssammanslutning
 • godkännande som GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisor samt datum för godkännandet och godkännandets utgång, om dessa uppgifter har registrerats efter 1 januari 2016
 • datum då godkännandet upphört på revisorns eget initiativ och datum för återställande av godkännande, om dessa uppgifter har registrerats efter 1 januari 2016
 • anmärkning eller varning samt återkallande av godkännande och datum för återkallandet
 • uppgift om att en revisor har registrerats i en annan stats revisorsregister, identifikationsnummer för registreringen och uppgift om tillsynsmyndigheten för nämnda stat.

Revisionssammanslutning

Om revisionssammanslutningar ska följande uppgifter föras in i registret:

 • sammanslutningens firma och dess företags- och organisationsnummer
 • registreringsdatum och identifikationsnummer
 • postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer
 • uppgift om det är frågan om en revisionssammanslutning eller en OFR-sammanslutning
 • postadresser till de verksamhetsställen som ligger i Finland
 • kontaktpersonens namn och postadress
 • revisorerna som arbetar vid revisionssammanslutningen och deras identifikationsnummer
 • om revisionssammanslutningen hör till en revisionssammanslutningskedja, kedjans namn och information om var uppgifterna om företagen i kedjan är tillgängliga för allmänheten
 • godkännande som revisionssammanslutning samt datum för godkännandet och godkännandets utgång, om dessa uppgifter har registrerats efter 1 januari 2016
 • datum då godkännandet upphört på revisionssammanslutningens eget initiativ och datum för återställande av godkännande, om dessa uppgifter har registrerats efter 1 januari 2016
 • anmärkning eller varning samt återkallande av ett godkännande och datum för återkallandet
 • namn och personbeteckningar (sista delen av beteckningen är ingen offentlig registeruppgift) för revisionssammanslutningens ägare eller om personbeteckning saknas, födelsetider eller företags- och organisationsnummer samt postadresser
 • medlemmar i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare, namn och personbeteckning (sista delen av beteckningen är ingen offentlig registeruppgift) eller, om personbeteckning saknas, födelsetid och postadress
 • uppgift om att en revisionssammanslutning har registrerats i en annan stats revisorsregister, identifikationsnummer för registreringen och uppgift om tillsynsmyndigheten för nämnda stat.


Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i revisorsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2019