Gå direkt till innehållet
Meny

Revision och EU-sanktioner mot Ryssland

Vilka sanktioner mot Ryssland ska revisorer iaktta?

EU har från år 2014 infört sanktioner mot Ryssland på grund av situationen i Ukraina. Sanktionerna är riktade mot de företag och personer som nämns i besluten. År 2022 har antalet sanktioner ökat anmärkningsvärt. Sanktionerna, som delvis beror på situationen i Ukraina, är även riktade mot Vitryssland.

Sanktionsförordningar är direkt tillämpliga rättsakter i EU:s medlemsstater. USA och Storbritannien har infört sina egna sanktioner som huvudsakligen är i linje med EU-sanktionerna. Ryssland har infört motsanktioner.

Enligt finsk lag är de sanktioner som USA, Ryssland och några andra länder infört inte i princip förpliktande i Finland i motsats till de sanktioner som FN:s säkerhetsråd och EU infört. Ändå i praktiken följer Finland de sanktioner som i synnerhet USA infört.

Denna anvisning behandlar de aktuella sanktioner som EU infört mot Ryssland på grund av situationen i Ukraina.

I Finland är företag, personer och andra aktörer förpliktade att följa sanktionsbeslut med stöd av den så kallade sanktionslagen (lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen 659/1967).

Sanktioner som gäller företag är särskilt

  • investeringsförbud
  • restriktioner för import och export
  • frysningar av tillgångar och
  • förbud att skaffa tillgångar.

Sanktioner som införts mot privatpersoner är särskilt

  • frysningar av tillgångar
  • förbud att skaffa tillgångar och
  • reseförbud.

Hur påverkar sanktioner revisionsuppdrag?

Med tanke på revision är de mest väsentliga EU-sanktionerna ekonomiska sanktioner som innebär restriktioner och förbud mot frysning och överföring av tillgångar.

Europeiska unionens råd har den 3 juni 2022 med förordningsändringen 2022/879 entydigt förbjudit direkt eller indirekt tillhandahållande av redovisning, revisionstjänster (innefattande lagstadgad revision), bokförings- eller skatterådgivningstjänster eller företags- och organisationskonsulttjänster och marknadsföringstjänster för a) Rysslands regering eller b) juridiska personer, sammanslutningar eller organ som är etablerade i Ryssland. Ändringen i förordningen betyder att tillhandahållande av revisionstjänster i regel är förbjudet för företag som är etablerade i Ryssland oberoende av om företagen i fråga är på den så kallade EU-sanktionslistan.

Tillhandahållande av revisionstjänster eller andra förbjudna tjänster för sådana dotterföretag som är etablerade i Finland och vars moderföretag är etablerade i Ryssland nämns inte i den ändrade förordningen, det vill säga det är inte entydigt förbjudet. Tillhandahållande av tjänster för ett sådant dotterföretag innebär risker. I princip är det lagligt att fortsätta tjänsteuppdrag för ett dotterföretag som är etablerat i Finland och i sig kan det inte anses strida mot god revisionssed. Tillhandahållande av revision eller andra tjänster för dotterbolaget kan ändå tjäna aktörer som utövar kontroll i Ryssland och vara "indirekt tillhandahållande" av tjänster som förbjuds i förordningen, eftersom dotterbolaget till exempel kan hjälpa moderbolaget i att skaffa finansiering och vara ett verktyg för att kringgå sanktioner. Dotterbolagets faktiska verksamhet påverkar riskbedömningen. Läs mer om EU-kommissionens tolkningar av förordningsändringen. Öppnas i en ny flik

Revisorer får på inget sätt främja verksamheten som är föremål för förbud eller genom sin verksamhet försvåra eller förhindra att ändamålet för förbud fullgörs.

Det är viktigt att revisorer gör en separat riskbedömning för varje uppdrag, dokumenterar den och handlar enligt bedömningen.

Några ärenden och situationer är flertydiga. Det kan vara nödvändigt att konsultera en annan revisor.

Hur kan sanktioner påverka förvaltningsrevision?

Sanktioner måste iakttas särskilt vid förvaltningsrevision för företag som idkar handel i Ryssland. Revisorer ska vid behov försäkra sig om att företaget i sin export- och importverksamhet och penningtrafik har tagit sanktionerna i beaktande på ett lämpligt sätt och handlar enligt dem. Detta gäller även företag vars ägare och andra personer som medverkar i verksamheten inte finns på sanktionslistan.

Det hör inte till revisorers uppgifter att till exempel i realtid övervaka penningtrafiken i granskningsobjektet. Revisorer måste med hjälp av intervjuer och granskningsåtgärder som gäller intern kontroll skaffa tillräckliga bevis för att utarbeta revisionsslutsatser.

Revisors kundföretag eller dess dotterföretag finns på sanktionslistan eller någon annan sanktionsträff dyker upp – vad ska göras?

Revisorer får inte ta upp revision eller andra uppdrag från företag som är föremål för sanktioner. Ett icke slutfört uppdrag ska avbrytas omedelbart. Vid behov ska revisorn säga upp sig från revisionsuppdrag. Samma gäller situationer där en person eller ett företag som finns på sanktionslistan utövar bestämmande inflytande i företaget. Läs mera om kommissionens tolkningar om bestämmande inflytande. Öppnas i en ny flik

Om en person som finns på sanktionslistan är en övrig verklig förmånstagare i företaget, ska revisorn fall för fall bedöma hur stor risken är att fortsätta uppdraget eller att ta upp ett sådant uppdrag. I en sådan situation ska revisorn handla enligt riskbedömningen.

En sanktionsträff (en observation om en person eller ett företag som finns på sanktionslistan) ska anmälas till Centralen för utredning av penningtvätt. I anmälan ska antecknas uppgift om den rapporteringsskyldiga redan har anmält om en (eventuell) sanktionsträff till utsökningsverket och/eller utrikesministeriet. Centralen för utredning av penningtvätt begär att anteckningen #pakote skrivs i början av redogörelsen i anmälan om penningtvätt. Gå till webbapplikationen för Centralen för utredning av penningtvätt.Öppnas i en ny flik

Ett avbrutet uppdrag ska anmälas till utsökningsverket per e-post till ulosotto.uo@oikeus.fi.Öppnas i en ny flik

Om en revisor säger upp sig mitt i mandatperioden, ska revisorn eller revisionssammanslutningen lämna in en fritt formulerad redogörelse om uppsägningen och dess grunder till PRS.

Person som finns på sanktionslistan är i förvaltningen av ett företag som är föremål för revision, men företaget finns inte på sanktionslistan – påverkar detta revision?

Personer som finns på sanktionslistan kan dyka upp vid revision i flera olika sammanhang. Revisors egen riskbedömning spelar en stor roll.

Att en person som finns på sanktionslistan är med i företagets förvaltning är inte ett skäl för sig att tacka nej till ett uppdrag eller avbryta det (säga upp sig). Revisorn ska fall för fall utarbeta en riskbedömning där hen med hjälp av tillgängliga uppgifter och omständigheter bedömer om hen kan fortsätta eller ta upp uppdraget.

Ju mer central eller bestämmande position personen på sanktionslistan har i företagets förvaltning, desto större är risken som personen medför till företagets verksamhet och till att sköta revision eller andra uppdrag på ett lämpligt sätt.

Från och till vilken tidpunkt ska revisorer reagera till sanktioner vid revision?

I regel träder EU:s sanktionsbeslut i kraft omedelbart. Revisorer ska reagera genast. Detta betyder att ett företag som är föremål för sanktioner, till exempel ett företag som ligger i Ryssland, inte får godkännas som revisionskund.

En icke slutförd revision eller annat revisionsuppdrag från företaget i fråga ska avbrytas omedelbart. Revisorn ska förfara på detta sätt även om hen inte fått någon ersättning.

Vilka påföljder kan uppstå om revisor handlar fel?

Om revisor i sitt uppdrag handlar mot lagen, kan revisionsnämnden förordna revisorn en påföljd som bestäms i 10 kap. i revisionslagen.

Tillsynen och påföljderna kommer att ändras vid en lagändring 2022. Riksdagen håller på att behandla regeringens proposition (RP 236/2021) där föreslås att tillsynen över iakttagande av sanktionsförordningar förenas med tillsynen över bekämpning av penningtvätt.

I lagändringen bestäms om revisorers och revisionssammanslutningars förpliktelse att iaktta de skyldigheter gällande frysning av tillgångar och förbudet mot överlåtelse som föreskrivs i EU:s sanktionsförordningar. PRS kommer att ha behörighet att övervaka om rapporteringsskyldiga revisorer och revisionssammanslutningar iakttar sanktionsregleringen.

PRS revisionsnämnd kommer att ha möjlighet att förordna administrativa påföljder om den i detta avseende upptäcker brister i revisorers och revisionssammanslutningars förfaranden. Påföljderna är ordnings- och påföljdsavgifter enligt penningtvättslagen.

Straffrättsliga påföljder är allvarligare än de påföljder som nämns ovan. Enligt 4 § i sanktionslagen finns bestämmelser om straff för brott eller försök till brott mot en regleringsföreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av nämnda lag samt för brott eller försök till brott mot EU:s sanktionsförordningar i 46 kap. 1–3 § i strafflagen.

I bestämmelserna regleras som straffbart regleringsbrott (1 §) samt grovt (2 §) och lindrigt (3 §) regleringsbrott. För regleringsbrott (46 kap. 1 § i strafflagen) kan gärningsmannen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

I paragrafen om regleringsbrott gäller 1 mom. 1 punkten brott eller försök till brott mot sanktionslagen eller en regleringsförordning som getts med stöd av sanktionslagen, och 11 punkten brott eller försök till brott mot EU:s sanktionsförordning. För regleringsbrott kan dömas även till samfundsbot (46 kap. 13 § i strafflagen).

Får revisorer alltid välja sina kunder?

Ja, på objektiva och lagliga grunder. Revisorn ska bedöma kunden på objektiva grunder vid mottagning av uppdraget och dokumentera bedömningen på ett lämpligt sätt (ISQC1 och ISA 220).

Enligt finsk lag får personer inte särbehandlas på grund av etniskt ursprung. Förbud mot diskriminering gäller inte företag. En objektivt utarbetad riskbedömning, bedömning av kund eller bedömning av fortsättande av uppdrag kan leda till att tacka nej till eller avbryta uppdraget.

Vad ska revisorer iaktta?

Det är mer sannolikt än tidigare att komma i kontakt med personer på sanktionslistan och deras närmaste krets.

Det är ovanligt att ett företag som registrerats till i det finländska handelsregistret hamnar på sanktionslistan. Däremot är det möjligt att dotterföretag till företag som verkar i Finland finns på listan. Företag som finns antecknade i det finländska handelsregistret fanns inte på EU:s lista över finansiella sanktioner den 8 augusti 2022. Den 8 augusti 2022 fanns det endast tre finsk medborgare på EU:s lista.

Enligt snart kommande ändringar i penningtvättslagen (RP 236/2021) är rapporteringsskyldiga revisorer och revisionssammanslutningar förpliktade att organisera sin verksamhet enligt skyldigheten att frysa tillgångar och därmed sammanhängande förbudet mot överlåtelse av tillgångar.

Var kan jag få mera information?

Det finns information om sanktionsbeslut i flera källor.

Myndigheters webbplatser

Organisationers webbplatser

Sanktionslistor

EU-sanktioner publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.Öppnas i en ny flik

För att se EU:s aktuella samlade sanktionslista på webbsidan, sök i sökmaskinen:"European Union Consolidated Financial Sanctions List".

Bland annat Asiakastieto erbjuder information om kundkontroll. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.08.2023