Tillgänglighetsutlåtande: Föreningsregistrets e-tjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten "E-anmälan till föreningsregistret" tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 12 september 2019. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Utlåtandet sågs senast över den 4 juni 2020.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven, men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1) De visuella elementen har i flesta fall textalternativ, men de är inte alltid ändamålsenliga.
 2. (WCAG 1.1.1, 2.5.3) Navigeringsalternativen på förstasidan. Det tillgängliga namnet på knappen "Börja" till höger innehåller inte knappens synliga text (Börja).
 3. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer.
 4. (WCAG 2.4.2) "PRH – Yhdistykset" (PRS – Föreningar) har specificerats som title-attribut för alla sidor.
 5. (WCAG 1.3.1) Det aktiva elementet i sidonavigationen har framhävts visuellt men har inte markerats i koden.
 6. (WCAG 2.4.4) Länkstigen har inte markerats med aria-label.
 7. (WCAG 2.4.4) Länkar som öppnar bilagor har inte markerats tydligt.
 8. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Tjänstens språk har specificerats på finska också på sidor på svenska. På webbplatsen finns det på vissa ställen ord på svenska i anknytning till svenskspråkiga föreningar. Språket i dem har inte specificerats separat på svenska.
 9. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.7) I tjänsten finns det en snabblänk (skip link) direkt till innehållet, men den går inte till ett <main>-element utan till en h1-rubrik.
 10. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Områdena på sidorna har inte markerats i koden.
 11. (WCAG 2.4.3) Papperskorgsikonen för att radera en anmälan är i fråga om fokusordning litet ologiskt placerad innan anmälans namn.
 12. (WCAG 2.4.3) Olika slag av modala dialoger öppnas i tjänsten, och de har inte alltid logisk fokusordning. Användare med skärmläsare får inte alltid veta om det är fråga om en modal dialog.
 13. (WCAG 1.3.2) När man går från en sida till en annan i etableringsanmälan, förflyttas fokus för användare med skärmläsare till olika platser på varje sida.
 14. (WCAG 1.3.1) Rullgardinsmenyn Inhemsk/Utländsk adress i blanketten fungerar inte som förväntat med en skärmläsare.
 15. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Ett flertal element läses upp tre gånger med skärmläsaren av någon anledning (Safari, inte Chrome).
 16. (WCAG 1.3.2, 3.2.2) "Personen har inte finländsk personbeteckning": Om användaren väljer detta, visas innan elementet ett fält för födelsedatum som åtminstone användare med skärmläsare inte märker.
 17. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga på vissa ställen.
 18. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Urskiljbarhet av länkar: Om färg används som det enda sättet att skilja länkar från brödtext, är kontrasten mellan länkfärg och brödtext inte tillräcklig.
 19. (WCAG 1.4.4) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt när endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 20. (WCAG 1.4.12) Personer med nedsatt syn måste kunna använda sina egna textavstånd för att förbättra läsbarheten av innehållet.
 21. (WCAG 1.3.5) Blanketterna har formulärfält för att samla in användarens personuppgifter, men deras exakta syfte har inte specificerats.
 22. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Formulärfälten har fått ett tillgängligt namn med hjälp av aria-label. Det är i och för sig en tillåten lösning, men det rekommenderas att man kopplar det synliga namnet med formulärfältet med hjälp av ett label-element och for-attribut.
 23. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) En namnetikett som kopplats korrekt saknas i åtminstone två formulärelement.
 24. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Rubriken "Välj språk för föreningen" har inte kopplats till gruppen av knappar i koden. Det kan vara svårt för användare med skärmläsare att uppfatta vad valet gäller.
 25. (WCAG 3.3.2) Obligatoriska fält har inte markerats.
 26. (WCAG 1.3.1, 3.3.1) Passiva fortsättningsknappar används i blanketterna som respons på att obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. En passiv knapp är inte en tydlig respons, eftersom användaren inte får veta varför knappen är passiv.
 27. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) I kvittot och i pdf-sammanfattningen av etableringsanmälan har rubrikerna inte markerats som rubriker (H1, H2 och så vidare). Skärmläsarens läsordning är inte logisk.
 28. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) En logotypbild i pdf-sammanfattningen av etableringsanmälan har inget textalternativ.
PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt senast i slutet av 2022.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten på prh.fi.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. På webbplatsen för RFV i Södra Finland finns det mer information om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.10.2020