Beskrivning av handlingars offentlighet för patentregistret

I patentregistret antecknas de patent och tilläggsskydd som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har beviljat samt europeiska patent där Finland är designerat.

PRS för diarium över inkomna patentansökningar och tilläggsskyddsansökningar samt över de internationella PCT-ansökningar och de översättningar av europeiska patentansökningar som givits in till PRS.

Vilka uppgifter antecknas i patentregistret?

Patentlagen och patentförordningen uppräknar de uppgifter som antecknas i patentregistret och i diariet över ansökningar.

I patentregistret och i ansökningsdiariet antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökans nummer samt patentets registernummer och klasser
 • ansökans ankomstdag och ingivningsdag
 • patenthavarens namn, hemort och adress
 • eventuellt ombuds namn, hemort och adress
 • uppfinnarens namn och adress
 • uppfinningens benämning
 • uppgift om huruvida patentet baserar sig på en finsk eller internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell ansökan
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser och betalda avgifter samt fattade beslut
 • den dag då ansökningshandlingarna blivit offentliga
 • den dag då patentet meddelats.

Hur får jag uppgifter ur patentregistret?

Handlingar i anslutning till patentansökan är i regel sekretessbelagda 18 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen. De tillgängliga uppgifterna om sekretessbelagda nationella ansökningar omfattar endast ansökningarnas grunduppgifter, såsom ansökningsnumret samt sökandens och ombudets uppgifter.

Samtliga uppgifter i de PCT-ansökningar som har givits in till PRS och som är i en internationell fas är sekretessbelagda.

Uppgifter om nationella patent och tilläggsskydd samt om ansökningar finns i databasen PatInfo. Uppgifter om europeiska patent som validerats i Finland finns i databasen FI-EP.

Du kan söka uppgifter på basis av till exempel ansökningsnummer, sökande, uppfinnare eller patentklassifikation.

I Patenttidning kungör PRS till exempel de ansökningar som har blivit offentliga och beviljade patent. Tidningen kommer ut elektroniskt. Gå till Patenttidning.

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur patentregistret och ur ansökningsdiariet eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2020