Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för patentregistret

I patentregistret antecknas de patent och tilläggsskydd som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har beviljat samt europeiska patent där Finland är designerat.

PRS för diarium över inkomna patentansökningar och tilläggsskyddsansökningar samt över de internationella PCT-ansökningar och de översättningar av europeiska patentansökningar som givits in till PRS.

Vilka uppgifter antecknas i patentregistret?

Patentlagen och patentförordningen uppräknar de uppgifter som antecknas i patentregistret och i diariet över ansökningar.

I patentregistret och i ansökningsdiariet antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökans nummer samt patentets registernummer och klasser
 • ansökans ankomstdag och ingivningsdag
 • patenthavarens namn, hemort och adress
 • eventuellt ombuds namn, hemort och adress
 • uppfinnarens namn och adress
 • uppfinningens benämning
 • uppgift om huruvida patentet baserar sig på en finsk eller internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell ansökan
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser och betalda avgifter samt fattade beslut
 • den dag då ansökningshandlingarna blivit offentliga
 • den dag då patentet meddelats.

Hur får jag uppgifter ur patentregistret?

Handlingar i anslutning till patentansökan är i regel sekretessbelagda 18 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen. De tillgängliga uppgifterna om sekretessbelagda nationella ansökningar omfattar endast ansökningarnas grunduppgifter, såsom ansökningsnumret samt sökandens och ombudets uppgifter.

Samtliga uppgifter i de PCT-ansökningar som har givits in till PRS och som är i en internationell fas är sekretessbelagda.

Uppgifter om nationella patent, tilläggsskydd, ansökningar samt europeiska patent som validerats i Finland finns i vår Patentinformationstjänst. Uppgifter om europeiska patent som validerats i Finland finns i databasen FI-EP.

Du kan söka uppgifter på basis av till exempel ansökningsnummer, sökande, uppfinnare eller patentklassifikation. Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

I Patenttidning kungör PRS till exempel de ansökningar som har blivit offentliga och beviljade patent. Tidningen kommer ut elektroniskt. Gå till Patenttidning.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur patentregistret och ur ansökningsdiariet eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023