Beskrivning av handlingars offentlighet för nyttighetsmodellregistret

I nyttighetsmodellregistret antecknas de av Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerade nyttighetsmodellerna. PRS för diarium över inkomna nyttighetsmodellansökningar.

Vilka uppgifter antecknas i nyttighetsmodellregistret?

Nyttighetsmodellagen och nyttighetsmodellförordningen uppräknar de uppgifter som antecknas i nyttighetsmodellregistret och i diariet över ansökningar.

I nyttighetsmodellregistret och i ansökningsdiariet antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökans nummer samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser
 • ansökans ankomstdag och ingivningsdag
 • innehavarens namn, hemort och adress
 • eventuellt ombuds namn, hemort och adress
 • uppfinnarens namn och adress
 • uppfinningens benämning
 • uppgift om huruvida nyttighetsmodellen baserar sig på en internationell ansökan eller en ansökan som har omvandlats från en finsk patentansökan eller en europeisk patentansökan
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser och betalda avgifter samt fattade beslut
 • den dag då ansökningshandlingarna blivit offentliga
 • den dag då nyttighetsmodellen registrerats.

Hur får jag uppgifter ur nyttighetsmodellregistret?

Handlingar i anslutning till nyttighetsmodellansökningar är i regel sekretessbelagda tills registreringen har ägt rum, dock högst 15 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen.

De tillgängliga uppgifterna om sekretessbelagda ansökningar omfattar endast ansökningarnas grunduppgifter, såsom ansökningsnumret samt sökandens och ombudets uppgifter.

Uppgifter om registrerade nyttighetsmodeller samt om ansökningar finns i databasen PatInfo. Du kan söka uppgifter på basis av till exempel ansökningsnummer, sökande, uppfinnare eller patentklassifikation. Gå till databasen PatInfo.

I Nyttighetsmodelltidning kungör PRS till exempel de ansökningar som har blivit offentliga och registrerade nyttighetsmodeller. Tidningen kommer ut elektroniskt. Gå till Nyttighetsmodelltidning.

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur nyttighetsmodellregistret och ur ansökningsdiariet eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2020