Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för informationstjänsten Virre

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Kirsi Lahtinen
kirsi.lahtinen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5000

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att sköta kundrelationer och hantera avtalsförhållanden.

Ytterligare kan personuppgifter användas för PRS interna marknadsundersökningar och -analyser och för statistikföring.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där den registrerade är part eller för att på den registrerades begäran genomföra åtgärder som föregår avtalet.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I registret kan lagras följande identifierings- och grunduppgifter om Virres kunder:

  • kundens individualiserings- och kontaktuppgifter (personbeteckning vid behov)
  • individualiserings- och kontaktuppgifter för kundens kontaktperson
  • individualiserings- och kontaktuppgifter för innehavare av användarnamn
  • identifieringsuppgifter
  • kundens beställnings- och faktureringsuppgifter
  • uppgifter om kundrelationen och avtalsförhållandet
  • logguppgifter

Uppgiftskällor

Regelmässiga källor är de uppgifter som kunden har gett vid registrering i informationstjänsten Virre, när han eller hon blivit kund eller gjort en beställning samt under kundrelationen och avtalsförhållandet. Uppgifter kan också samlas från den personuppgiftsansvariges uppdateringar. Dessutom kan uppgifter uppdateras från offentliga register.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifter lämnas inte ut för andra ändamål utan ett separat samtycke från kunden.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Uppgifterna lagras i högst sex år efter det att avtalsförhållandet har upphört, med anknytning till verkställande av bokföringsbestämmelser och fullgörande av avtalsförhållandet i övrigt.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023