Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för revisorsregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5859

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt 6 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015) för revisionstillsynen ett revisorsregister från vilket var och en kan få information om revisorer och deras uppgifter. Registret förs också i syfte att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I revisorsregistret antecknas de uppgifter som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015) och som specificerar fysiska personer och sammanslutningar som godkänts som revisorer respektive revisionssammanslutningar. Även revisionsdirektivet (2006/43/EY) föreskriver skyldigheter som gäller innehållet i registret.

Följande uppgifter som specificerar revisorer förs in i registret:

 • namn och personbeteckning (om personbeteckning saknas, födelsedatum)
 • registreringsdatum och revisorns identifikationsnummer
 • postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer
 • arbete i revisionssammanslutning
 • godkännande som GR-, CGR-, OFGR- eller OFR-revisor samt datum för godkännandet och godkännandets utgång
 • datum för när ett godkännande upphört på revisorns eget initiativ och datum för återställande av ett godkännande
 • anmärkning, varning, återkallande av godkännande och datum för återkallandet samt tidsbundet verksamhetsförbud, påföljdsavgift, vite och bristfälligheter i revisionsberättelsen
 • om revisorn är införd i revisorsregistret i en annan stat, registreringsnummer och tillsynsmyndighet i nämnda stat.

Följande uppgifter som specificerar revisionssammanslutningar eller OFR-sammanslutningar förs in i registret:

 • firma (företagsnamn) och FO-nummer
 • registreringsdatum och revisionssammanslutningens identifikationsnummer
 • postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer
 • godkännande som revisionssammanslutning samt datum för godkännandet och godkännandets utgång
 • datum för när ett godkännande upphört på sammanslutningens eget initiativ och datum för återställande
 • anmärkning, varning, återkallande av godkännande och datum för återkallandet samt tidsbundet verksamhetsförbud, påföljdsavgift, vite och bristfälligheter i revisionsberättelsen
 • postadresser till verksamhetsställen i Finland
 • kontaktpersonens namn och postadress
 • revisorer som arbetar i revisionssammanslutningen och deras identifikationsnummer
 • om en revisionssammanslutning hör till ett nätverk av revisionssammanslutningar, namnet på nätverket och upplysningar om var uppgifterna om de företag som hör till nätverket är tillgängliga för allmänheten
 • i fråga om revisionssammanslutningens ägare: namn och personbeteckning (om personbeteckning saknas, födelsedatum) eller företags- och organisationsnummer och postadresser
 • i fråga om ledamöter i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare: namn och personbeteckning (om personbeteckning saknas, födelsedatum) och postadress
 • om revisionssammanslutningen är införd i revisorsregistret i en annan stat, registreringsnummer och tillsynsmyndighet i nämnda stat.

Dessutom lagras sådana uppgifter om revisorerna och sammanslutningarna som behövs för uträttande av ärenden och för tillsynen, men som inte förs in i revisorsregistret. Till dessa uppgifter hör till exempel revisorns faktureringsadress, antalet utbildningstimmar, revisionsuppdrag och arbetstimmar som revisorn anger i sin anmälan om tillsynsuppgifter, kvalitetskontrollresultat, kommunikationsspråk och uppgift om hur revisionstillsynen kontaktar revisorn samt PIE-uppdrag och sammanslutningens kvalitetskontrollresultat.

Uppgiftskällor

I registret antecknas

 • uppgifter som revisorer och revisionssammanslutningar anger på registreringsblanketter, ändringsblanketter och tillsynsuppgiftsblanketter
 • uppgifter som PRS revisionstillsyn uppdaterat
 • uppgifter som andra myndigheter tillhandahåller med stöd av revisionslagen (1141/2015) och revisionsdirektivet (2006/43/EY).
 • Revisionstillsynen kompletterar uppgifterna även utgående från revisionsnämndens beslut.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i revisorsregistret. Revisionstillsynen lämnar ut slutleden till revisorers personbeteckning endast om den som begär uppgiften har rätt att behandla personbeteckningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter ur revisorsregistret kan lämnas ut till myndigheter i länder utanför EU och EES i enlighet med 9 kap. 3 § 2 mom. i revisionslagen. För närvarande kan uppgifter lämnas ut till revisionsbranschens tillsynsmyndigheter i Schweiz (FAOA) och i USA (PCAOB) med stöd av avtal som träffats med dem.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på lagstiftningen, där lagringstiderna fastställs.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023