Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för ombudsregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Satu Laakso
satu.laakso(at)prh.fi
Tfn 029 509 5621

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt 18 § 1 mom. i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) har för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd stadgats som uppgift att föra ett register över auktoriserade ombud.

Ombudsregistret innehåller uppgifter om de personer som nämnden har auktoriserat.

Nämnden för ett register över auktoriserade ombud för att utöva tillsyn över deras verksamhet, för förlängning av auktorisation samt för att säkerställa att de som är i behov av tjänster på området för industriellt rättsskydd ska kunna försäkra sig om att auktorisationen är giltig.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I enlighet med 18 § 2 mom. i lagen (22/2014) antecknas i ombudsregistret namn, personbeteckning, hemkommun, adress och arbetsadress för auktoriserade ombud samt uppgifter om godkänd ombudsexamen eller godkända ombudsexamina och tidpunkt för avlagd examen, tidpunkt för beviljande och förlängning av auktorisation, indragning av auktorisation samt de påföljder som påförts ett auktoriserat ombud.

För att underlätta kontakten samlar vi in telefonnummer och e-postadresser även för personer i ovannämnda persongrupper.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i ombudsregistret förs in utgående från de ansökningar om auktorisation som kommit in till nämnden och uppgifterna i dem. De anteckningar som förs in i registret baserar sig på beviljad auktorisation. Därtill anses som uppgiftskällor de anmälningar om förlängning av auktorisation som kommit in till nämnden och uppgifterna i dem.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

I enlighet med 18 § 3 mom. i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) får nämnden för ombud för industriellt rättsskydd publicera namnen på auktoriserade ombud samt deras hemkommun och arbetsadress på PRS webbplats oberoende av bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Auktoriserade ombud har rätt att förbjuda att uppgifterna om dem publiceras.

Namnen på auktoriserade ombud samt deras hemkommun och arbetsadress är offentliga när de har antecknats i ombudsregistret. Registeruppgifter fås genom att beställa intyg och utdrag ur ombudsregistret och kopior av förteckningen över auktoriserade ombud, och genom att fråga uppgifterna per telefon. Dessutom kan man ta del av handlingar som gäller ombudsregistret på PRS i den mån de är offentliga.

De disciplinära påföljderna för auktoriserade ombud är sekretessbelagda, och därmed lämnas sådana uppgifter inte ut (Personuppgiftslag 523/1999, 11 § 3 punkten).

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter översänds inte.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023