Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för ombudsexamensregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Satu Laakso
satu.laakso(at)prh.fi
Tfn 029 509 5621

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) har för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd stadgats som uppgift att föra ett register över ombud som deltagit i ombudsexamen för att bevara examensuppgifterna och för att följa hur systemet för ombudsexamen fungerar.

Ombudsexamensregistret innehåller uppgifter om de personer som deltagit i nämndens ombudsexamen. Med hjälp av registret följer nämnden hur systemet för ombudsexamen fungerar för att sedan kunna utveckla systemet.

Nämnden kontrollerar i registret att den person som söker auktorisation enligt 6 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) har avlagt ombudsexamen med godkänt resultat och att högst tre år har förflutit från det att examen avlades.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I enlighet med 4 § 2 mom. i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) antecknas i ombudsexamensregistret namn, personbeteckning, hemkommun och adress för den som deltagit i en examen samt namn på examen, examensresultat och examenstidpunkt.

För att underlätta kontakten samlar vi in telefonnummer och e-postadresser även för personer i ovannämnda persongrupper.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i ombudsexamensregistret förs in utgående från de anmälningar till ombudsexamen som kommit in till nämnden och uppgifterna i dem. Därtill antecknas deltagarnas examensprestationer i registret.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur en myndighets personregister i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form om mottagaren har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

Enligt 24 § 30 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är personers provprestationer sekretessbelagda. Uppgifter ur ombudsexamensregistret lämnas därmed ut endast till den berörda personen.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter översänds inte.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023