Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för nyttighetsmodellregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i nyttighetsmodellregistret med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse.

Med stöd av 6 § i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) ska PRS föra diarium som innehåller uppgifter om nyttighetsmodellansökningar som har kommit in till PRS.

Med stöd av 17 § i lagen om nyttighetsmodellrätt för PRS nyttighetsmodellregister, som innehåller uppgifter om de av PRS registrerade nyttighetsmodellerna.

Med stöd av 17 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ger PRS ut en nyttighetsmodellskrift, när nyttighetsmodellen har registrerats.

Med stöd av 26 § i förordningen om nyttighetsmodellrätt kungörs ärenden som gäller nyttighetsmodell i tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd, som är en publikation utgiven av PRS.

Enligt 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) handlägger PRS ärenden som gäller nyttighetsmodellrätt och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till denna uppgift.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I diariet antecknas nyttighetsmodellrättssökandens eller överlåtelsetagarens namn, hemort och adress, uppfinnarens namn och adress samt eventuellt ombuds namn, hemort och adress.

I nyttighetsmodellregistret antecknas nyttighetsmodellinnehavarens namn, hemort och adress, uppfinnarens namn och adress samt eventuellt ombuds namn, hemort och adress.

I samband med anteckning om överlåtelse, pantsättning eller licensiering av nyttighetsmodellrätt ska rättsinnehavarens namn, hemort och adress föras in i nyttighetsmodellregistret.

I nyttighetsmodellregistret antecknas namn och adress för den som framställt yrkande om ogiltigförklaring samt eventuellt ombuds namn och adress.

För att underlätta kontakten samlar vi in information om även ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i nyttighetsmodellregistret och i diariet på basis av registreringsansökningar eller ansökningar som gäller redan registrerade nyttighetsmodeller och deras kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter fås av sökande, innehavare eller deras representanter.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av de uppgifter som finns antecknade i nyttighetsmodellregistret och i diariet i den mån som de är offentliga enligt 6a och 18 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt.

Nyttighetsmodellregister- och diarieuppgifter kan fås elektroniskt via Patentinformationstjänst, som finns på PRS webbplats, eller genom att beställa utdrag, intyg och handlingar samt genom att fråga uppgifterna per telefon. Ytterligare kan man ta del av handlingar som gäller nyttighetsmodeller hos PRS i den mån som de är offentliga.

Nyttighetsmodellregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till offentliga databaser som drivs av europeiska patentverket (European Patent Organisation, EPO) och till bolag som erbjuder informationstjänster.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Nyttighetsmodellregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till offentliga databaser som drivs av europeiska patentverket (European Patent Organisation, EPO).

Personuppgifter med anknytning till utförande av uppgifter enligt konventionen om patentsamarbete (Patent Co-operation Treaty, PCT) lämnas ut med stöd av 45 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt och 24 b § i förordningen om nyttighetsmodellrätt samt vad avser prioritetsuppgifter med stöd av 10 § i nyttighetsmodellförordningen till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent. I fråga om uppfinningar av betydelse för landets försvar gäller lagringstiderna för de i diariet ingående personuppgifterna för en bestämd period (5-20 år).

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till tillträde till och behandling av informationen beviljas på basis av arbetsuppgifter. Tillträdet till systemet grundar sig på personliga användarnamn.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023