Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för mönsterregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i mönsterregistret med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse.

Enligt 9 och 44a § i mönsterrättslagen (221/1971) för PRS ett mönsterregister som innehåller uppgifter om de mönsterrättigheter (dvs. designregistreringar) som PRS har beviljat samt en förteckning över de internationella registreringar som är i kraft i Finland. Enligt 6 § i mönsterrättsförordningen (252/1971) för PRS ett diarium över ansökningar om registrering av mönster.

PRS handlägger ärenden som gäller mönsterrätt och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till uppdraget (2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013)).

Ärenden som enligt mönsterrättslagen och -förordningen ska kungöras offentliggörs i tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I mönsterregistret, förteckningen över internationella mönsterregistreringar som är i kraft i Finland och diariet antecknas rättssökandens eller rättsinnehavarens namn, hemort och adress, ombudets namn, hemort och adress samt mönsterskaparens namn och adress.

I samband med en anteckning om pantsättning eller licensiering av mönsterrätten antecknas dessutom rättsinnehavarens namn, hemort och adress i mönsterregistret och förteckningen. I diariet antecknas rättsinnehavarens namn, hemort och adress i samband med överlåtelse av mönsterrättsansökan. (23 a och 23 b § i mönsterrättslagen; 6 och 7 § i mönsterrättsförordningen)

I registret och förteckningen antecknas dessutom namn, hemort och adress för den som framställer en invändning samt namn, hemort och adress för invändarens ombud.

För att underlätta kontakten samlar vi in även ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i mönsterregistret, förteckningen och diariet på basis av registreringsansökningar eller ansökningar som gäller redan registrerade mönster och deras kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter fås av sökande, innehavare eller deras representanter och i invändningsärenden av invändaren eller invändarens representant.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av de uppgifter som antecknats i mönsterregistret, förteckningen och diariet i den mån de enligt 19 § i mönsterrättslagen är offentliga.

Uppgifter ur mönsterregistret, förteckningen och diariet kan fås elektroniskt via informationstjänsten för mönsterrätt på PRS webbplats eller genom att beställa utdrag, intyg och dokument samt genom att begära uppgifterna per telefon. Ytterligare kan man på PRS ta del av handlingar som gäller mönster, i den mån de är offentliga.

Mönsterregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO och till bolag som erbjuder informationstjänster.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Personuppgifter med anknytning till internationella mönsterregistreringar lämnas ut med stöd av 44 b § och 44 f § i mönsterrättslagen också till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade . Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023