Käytännön kokemus HT-tutkinnon vaatimuksena

HT-tutkintoon osallistumislupaa hakevalta vaaditaan vähintään kahden vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä. Käytännön kokemuksen täytyy täyttyä tutkintotilaisuuteen mennessä.

Ennen HT-tilintarkastajaksi hyväksymistä käytännön kokemusta täytyy kuitenkin olla vähintään kolme vuotta. Kokemuksen täytyy olla pääosin viimeisen 10 vuoden ajalta. (Katso myös vaihtoehtoinen tutkintopolku).

Kokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Tilintarkastuskokemus

HT-tutkinnon osallistumislupaan vaadittavan kokemuksen voi saada vähintään kahden vuoden kokemuksella tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta

  • tilintarkastajan ohjauksessa tai
  • muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai
  • vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta.

Ennen HT-tilintarkastajaksi hyväksymistä käytännön kokemusta täytyy kuitenkin olla vähintään kolme vuotta.

Jos HT-tutkintoon osallistumisluvan hakijan käytännön kokemuksen vaatimus ei täyty tilintarkastuskokemuksesta, enintään yksi vuosi vaadittavasta käytännön kokemuksesta voi koostua kokemuksesta seuraavissa tehtävissä:

  • sisäisenä tarkastajana
  • verotarkastajana
  • kaupunkitarkastajana
  • valtion talouden tarkastusvirastossa muissa kuin tilintarkastustehtävissä tai
  • muussa vastaavassa tehtävässä.

Osa-aikainen kokemus

Myös osa-aikaisesta työstä saatu kokemus luetaan riittäväksi käytännön kokemukseksi, jos se vastaa kestoltaan vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä kyseisissä tehtävissä.

Osa-aikainen työ muunnetaan vastamaan kokoaikaista työtä. Osa-aikaisen työkokemuksen muuntaminen kokoaikaiseksi lasketaan siten, että kokoaikainen työ vastaa 161,25 tehtyä työtuntia kuukaudessa (21,5 päivää à 7,5 tuntia).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022