Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen henkilöstö

Haluamme olla työpaikka, jossa kaikilla on tasa-arvoiset työskentelyolosuhteet ja tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Noudatamme PRH:n toimintaperiaatteita (avoin, arvostava, asiantunteva) kaikessa päätöksenteossa, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Haluamme varmistaa sukupuolille yhtäläiset osallistumis- ja johtamismahdollisuudet seuraavilla toimilla:

Henkilöstön sukupuolijakauma, keski-ikä ja koulutustausta

Vuonna 2021 PRH:ssa työskenteli 426 henkilöä, joista 241 (57 %) oli naisia ja 185 (43 %) miehiä. Muunsukupuolisia henkilöitä ei ole kirjattu erikseen.

Keski-ikämme on 48,7 vuotta, ja henkilöstön koulutustaustat vaihtelevat tehtävien mukaan.

Tutkijakoulutuksen tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 59,1 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita on 10,8 %, alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 11,7 %, erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneita 0,5 %, toisen asteen tutkinnon suorittaneita 14,8 % ja perusasteen suorittaneita 1,9 % (1,2 %:n koulutustausta on tuntematon).

Etniseltä taustaltaan henkilöstömme on varsin homogeenista. Tulevien vuosien tavoitteena onkin vähitellen kasvattaa työntekijöiden moninaisuutta myös tästä näkökulmasta.

Diversiteetin lisäämisen haasteena ovat kuitenkin esimerkiksi valtionhallinnon lakisääteiset pätevyysvaatimukset, joihin sisältyy vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito. Tätä vaatimusta monen ulkomaalaistaustaisen asiantuntijan on vaikea, jollei mahdoton täyttää.

Henkilöstö tyytyväistä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun PRH:ssa

Asetamme tavoitteemme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi joka toinen vuosi laadittavassa tasa-arvosuunnitelmassa sekä joka neljäs vuosi laadittavassa yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Molemmat suunnitelmat päivitetään vuonna 2022.

Seuraamme henkilöstömme kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta vuosittaisella VM Baro -kyselyllä sekä erillisillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyillä. Henkilöstö on näissä kyselyissä ollut huomattavan tyytyväinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteeseen PRH:ssa.

Valtionhallinnon vuosittaisessa VM Baro -kyselyssä vuonna 2021 tasa-arvon toteutuminen sai PRH:n henkilöstöltä arvosanan 4,5 (valtiolla keskimäärin 4,1) ja yhdenvertaisuuden toteutuminen arvosanan 4,4 (valtiolla keskimäärin 3,9) asteikolla 1–5.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen PRH:ssa 2019–2021 (VM Baro)


2019 2020
2021
Yhdenvertaisuus 4,2 4,2 4,4
Tasa-arvo 4,4 4,4 4,5

Palkkatasa-arvo toteutuu hyvin

Seuraamme naisten ja miesten palkkauksen kehitystä PRH:ssa vuosittaisessa palkkauksen vertailuraportissa. Raportissa seuraamme sekä naisten ja miesten palkkoja eri vaativuustasojen sisällä että naisten ja miesten jakautumista eri vaativuustasoille.

Naisten ja miesten samapalkkaisuutta vaativuustasojen sisällä mitataan nk. samapalkkaisuusindeksillä. Indeksi 100 tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on saman tasoinen palkkaus vaativuustasojen sisällä. Yli 100:n oleva indeksi tarkoittaa, että naisilla on suuremmat palkat kuin miehillä vaativuustasojen sisällä.

Samapalkkaisuusindeksin perusteella teemme mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Viimeisen viiden vuoden aikana indeksi on PRH:ssa ollut hyvin lähellä indeksilukua 100. Valtion samapalkkaisuusindeksiä ei valitettavasti saa PRH:n vaativuustasoluokituksella, joten sitä ei ole tässä mielekästä käyttää vertailukohtana. 

Samapalkkaisuusindeksi PRH:ssa (vertailukuukausi elokuu)

Vuosi
Indeksi
2021 101,9
2020 100,7
2019 100,9
2018 101,0

Siirry sivulle Tavoitteena on olla hyvä työnantaja.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022