Säätiövalvonta vuonna 2018

Vuonna 2018 Patentti- ja rekisterihallitus keskittyi vuosiselvitysten tarkastamisessa tilintarkastuskertomusten ja mahdollisten tilintarkastuspöytäkirjojen huomioihin. Vuosina 2016 ja 2017 toteutettua laajamittaista kaikkien säätiöiden toimintakertomusten tietojen tarkastusta ei viime vuonna tehty. Tarkempaan tarkastukseen seulottiin vuonna 2018 ne vuosiselvitykset, joihin tilintarkastajan huomio tai PRH:n säätiövalvonnan aiempi havainto antoivat aiheen.

PRH lähetti jokaiselle 2 727 säätiölle helmikuussa 2018 vuosiselvitysohjeen ja kehotuksen toimittaa vuosiselvitys. Elokuussa lähetettiin uusi kehotus 871 säätiölle. Noin kolmannes säätiöistä ei siis kyennyt toimittamaan vuosiselvitystä PRH:lle säätiölaissa säädettynä aikana.

Puuttuvan tilinpäätöksen takia uhkasakkomenettelyyn joutui jälleen suuri määrä säätiöitä - 263 tapausta. PRH avasi valvonta-asian niille säätiöille, jotka olivat toista vuotta peräkkäin uhkasakkomenettelyssä. Tarkoituksena on selvittää, miten kyseiset säätiöt ovat järjestäneet hallintonsa.

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Säätiöinfo ja mediaseuranta

Kaikki säätiöt kutsuttiin tammikuussa 2018 järjestettyyn säätiöinfoon. Siihen osallistui 538 henkilöä (367 paikalla ja 171 etäyhteyden avulla) 436 säätiöstä. Tilaisuudessa kerrottiin ajankohtaisista säätiöasioista, kuten säätiölain siirtymäajan päättymisestä, säätiövalvonnan tehtävistä ja säätiölain mukaisesta raportoinnista.

Vuoden 2018 aikana aloitettiin myös PRH:n säätiövalvonnan internetsivujen kävijämäärien seuranta. Valvonnan pääsivulla oli vuoden aikana 2 110 käyntiä.

Säätiörekisterin sivuilla oli kaikkiaan 63 265 käyntiä vuoden 2018 aikana. PRH:n viestinnän uutishuoneen luetuin tiedote 2018 oli "Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajan erottamishakemus käräjäoikeudelle 9.3.2018 - puheenjohtajan erosta ilmoitettu PRH:lle 12.3.2018".

Oikeusministeriön selvitys säätiölaista

Oikeusministeriö teki vuonna 2018 selvityksen säätiölain toimivuudesta lainsäädäntötarpeen arvioimiseksi. Selvitystä varten tehdyn kyselytutkimuksen perusteella enemmistö vastaajista (73 %) piti säätiöiden laillisuusvalvontaa tarkoituksenmukaisella tasolla. Osa vastaajista (23 %) katsoi, että säätiöiden valvontamaksu on liian korkea.

Vastaajien kommenteista 13 % liittyi siihen, että koettiin tarvetta säätiövalvonnan keinojen ja valtuuksien lisäämiseen etenkin ongelma- ja väärinkäytöstilanteissa. PRH:n säätiövalvonnalle ehdotettiin valtuuksia säätiön hallituksen jäsenen vaihtamiseksi tai erottamiseksi. Lisäksi tilintarkastajalle ehdotettiin velvollisuutta toimittaa tilintarkastuspöytäkirja säätiövalvonnalle.

Eräässä vastauksessa todettiin, että säätiövalvontaa tulisi toteuttaa nykyistä tiukemmin etenkin, jos säätiövalvonnalle on tehty ilmoitus rikkeestä. Toisaalta myös todettiin, ettei säännöksillä voi täysin estää rikkeiden tekemistä ja että liian tiukat säännökset haittaavat todellisuudessa vain niitä, jotka noudattavat säännöksiä kuuliaisesti.

Valvonta-asiat

2016 2017 2018 Yhteensä
Päätökset 6 19 6 31
Muistiot 25 27 12 64
Yhteensä 31 46 18 95

Vuonna 2018 ratkaistusta 18 valvonta-asiasta kuudesta tehtiin säätiötä velvoittava päätös. Muut ratkaisut eivät johtaneet toimenpiteisiin, ja niistä laadittiin säätiötä koskeva valvontamuistio.

Valvontapäätökset säätiöille, jotka eivät toteuta tarkoitustaan

Vuonna 2018 neljässä tapauksessa tehtiin päätös, jolla velvoitettiin passiivinen säätiö toimiin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiön toimielin ei voi vapaasti päättää siitä, toteuttaako säätiö tarkoitustaan. Kun säätiö on perustettu, säätiölle valitun johdon on huolellisesti edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua (voimassa olevan säätiölain 1 luvun 4 §, joka vastaa aiempaa oikeustilaa).

Säätiöiden avuksi laadittiin jo aiemmin vuonna 2017 ohje toimenpiteistä, kun tarkoituksen toteuttaminen on vaikeutunut. Ohje julkaistiin viime vuonna, ja se lähetetään säätiöille tilanteissa, joissa säätiöllä on haasteita tarkoituksen toteuttamisessa. Lue ohje tarkoituksen toteuttamisesta.

Valvontapäätökset johdon huolellisuusvelvollisuuden vastaisesta toiminnasta

PRH tarttuu aktiivisesti menettelyihin, jotka vaikuttavat olevan ristiriidassa johdon huolellisuusvelvollisuuden kanssa (voimassa olevan säätiölain 1 luvun 4 §, joka vastaa aiempaa oikeustilaa).

Vuonna 2018 johdon toiminnasta tehtiin kaksi valvontapäätöstä. Saara Lehtomaan ja Paavo Junttilan säätiö sr:n valvontatapauksessa säätiön muutos- ja lopettamisilmoituksen mukaan säätiön johto ei olisi toiminut asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi, eikä säätiön hallituksen kokouksissa olisi käsitelty lainkaan säätiön lainanantoa. PRH:n päätöksen mukaan säätiön toiminta ei ollut huolellisesti järjestettyä. Valvontatapauksessa esillä ollut laina oli maksettu takaisin, mutta säätiöltä jäi vähäinen määrä saamatta korkotuottoja.

PRH on 14.11.2018 antamassaan valvontapäätöksessä katsonut, että Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö - Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och - informationscentrum sr -säätiön hallitus on toiminut säätiölain 1 luvun 4 §:n huolellisuusvelvollisuuden vastaisesti. Säätiön hallitus on laiminlyönyt museon johtajan toimien, säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisen. Lisäksi PRH katsoi, että säätiön hallituksen puheenjohtajana toiminutta henkilöä koskevaa valvontavelvollisuuden laiminlyöntiä oli pidettävä niin merkittävänä, että säätiölain 14 luvun 10 §:n mukaiset erottamisen edellytykset täyttyivät. PRH velvoitti säätiön päättämään ja toimittamaan selvityksen niistä toimista, joilla se aikoo huolehtia, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta järjestetään asianmukaisesti.

Säätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on säätiön työjärjestyksen perusteella ollut hyväksyä museon johtajan Eurocard-laskut säätiön toimintaan kuuluviksi. Hallituksen puheenjohtaja on kuitenkin hyväksynyt museon johtajan kuluja säätiön toimintaan kuuluviksi ilman, että aiheutuneista kuluista on esitetty tositetta tai muuta luotettavaa selvitystä, joilla kulujen liittyminen säätiön toimintaan kuuluviksi olisi voitu varmentaa.

Koska menettely jatkui huomattavan pitkän aikaa, selvittämättömien kulujen yhteismäärä oli huomattavan suuri ja museon johtajan toimintaan ei puututtu tilintarkastajan tai talouspäällikön huomautuksista huolimatta, PRH katsoi säätiölain 14 luvun 10 §:n mukaisten erottamisedellytysten täyttyvän ainakin hallituksen puheenjohtajana toimineen henkilön kohdalla. Valvonta-asian käsittelyn aikana säätiön hallituksen puheenjohtajana toiminut henkilö kuitenkin ilmoitti jäävänsä pois säätiön hallituksesta toimikautensa päätyttyä, joten PRH ei tapauksen olosuhteet huomioon ottaen katsonut aiheelliseksi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin henkilön erottamiseksi.

Valvontamuistiot

Valvontamuistioita laadittiin 12 tapauksesta.

Tapaukset tulivat vireille joko PRH:n oman valvonnan, toisen viranomaisen kautta, julkisuudessa olleiden tietojen perusteella tai kanteluna. Säätiövalvonnan saamien tietojen perusteella säätiön menettely oli tapauksissa ollut säätiölain mukaista, eivätkä tapaukset johtaneet toimenpiteisiin.

Oikeudenkäynnit

Hallinto-oikeudet

Tampereen Kotilinnasäätiö sr

Säätiö valitti PRH:n 13.10.2017 antamasta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöksessään PRH katsoi, että säätiön johto oli toiminut vastoin voimassaolevan säätiölain 1 luvun 4 §:n huolellisuusvelvollisuutta selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa ja siirtäessään maanvuokrasopimuksen vuokraoikeutta saamiensa vastausten pohjalta. Asiassa oli ollut epäselvää, tuleeko kaupunki hyväksymään säätiön menettelyn. Siksi säätiön olisi pitänyt pyytää Tampereen kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta.

Helsingin hallinto-oikeus on 30.1.2019 antamallaan päätöksellä (ei lainvoimainen) hylännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n tekemän valituksen säätiön toiminnan valvontaa koskevassa asiassa (07527/17/7102). Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan PRH on valvontapäätöksessään voinut katsoa, että säätiön johto on toiminut säätiölaissa säädetyn huolellisuusvelvollisuuden vastaisesti. Lisäksi säätiön johto ei ole huolehtinut siitä, että säätiön toiminta on säätiölain mukaisesti järjestetty asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

PRH on näin ollen voinut määrätä säätiön selvittämään huolimattomuuteen johtaneen menettelyn ja siitä säätiölle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Ida ja Lauri Reinikaisen säätiö sr

PRH kielsi 19.6.2017 antamallaan valvontapäätöksellään Ida ja Lauri Reinikaisen säätiötä maksamasta takautuvia palkkioita säätiön hallituksen jäsenille ja velvoitti säätiön ryhtymään toimiin jo maksettujen palkkioiden takaisinperimiseksi.

Säätiö valitti PRH:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on 12.9.2018 antamallaan ratkaisulla hylännyt säätiön valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan säätiö on esittänyt eri vaiheissa ristiriitaista selvitystä siitä, miltä ajalta palkkioita olisi maksettu ja mihin palkkioiden maksaminen olisi perustunut. Säätiön hallitus ei ole huolellisesti toimien edistänyt säätiön etua, kun säätiö on päättänyt maksaa palkkioita ja työkorvausta takautuvasti ilman riittäviä perusteita. PRH on voinut säätiölain nojalla määrätä säätiön ryhtymään toimiin palkkioiden takaisin perimiseksi tai niiden maksamisen kieltämiseksi.

Säätiö valitti 22.10.2018 hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on vielä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa (4900/2/18).

Yleiset tuomioistuimet

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajan erottamishakemus käräjäoikeudelle 9.3.2018

PRH jätti 9.3.2018 Helsingin käräjäoikeuteen Nuorisosäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajan erottamista koskevan hakemuksen. PRH vaati, että käräjäoikeus erottaa säätiön hallituksen puheenjohtajan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla. PRH:n näkemyksen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja oli toiminut törkeästi säätiölain vastaisesti.

Erottamishakemus toimitettiin tiedoksi Nuorisosäätiölle. PRH:lle ilmoitettiin 11.3.2018 hallituksen puheenjohtajan erosta. Puheenjohtajan eron tultua rekisteröidyksi säätiörekisteriin PRH perui erottamista koskevan vaatimuksensa 13.3.2018. Käräjäoikeus hylkäsi säätiön asiassa esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Erottamishakemuksessa oli kyse PRH:n valvontavelvollisuuden toteuttamisesta tilanteessa, jossa erottamisen tiukat säätiölain mukaiset edellytykset täyttyvät. PRH:n hakemuksen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja oli yhdessä säätiön toimitusjohtajan kanssa hankkinut omistamilleen yhtiöille säätiölain vastaisen huomattavan suuruisen taloudellisen edun asemassa, jossa hänen tärkein tehtävänsä on ollut säätiön tarkoituksen huolellinen toteuttaminen.

PRH:lla ei ole säätiölain mukaan mahdollisuutta hakea toimitusjohtajan erottamista. Toimitusjohtajan erottaminen kuuluu säätiön hallituksen toimivaltaan.

Nuorisosäätiön valvonta-asia tuli PRH:ssa vireille 24.8.2016 Yleisradiolta saatujen tietojen perusteella.

Kirill Babitzin säätiö sr, lakkauttaminen

PRH jätti 19.9.2018 Helsingin käräjäoikeudelle säätiölain 14 luvun 12 §:n mukaisen hakemuksen säätiön lakkauttamiseksi ja selvitysmiehen määräämiseksi.

Säätiöllä ei ole ollut toimintaa vuoden 2012 jälkeen, eikä säätiö ole toimittanut vuosiselvityksiä rekisteröitäväksi määräajassa. Säätiön hallituksen puheenjohtajalla on ollut säätiölain vastainen laina, jonka hän on kuitannut takautuvasti maksetuilla palkkioilla. PRH on 16.2.2017 antamallaan valvontapäätöksellä velvoittanut säätiön ryhtymään toimiin säätiön hallituksen puheenjohtajalle takautuvasti maksettujen palkkioiden takaisinperimiseksi.

Helsingin käräjäoikeus määräsi 5.12.2018 päätöksellään 18/71327 Kirill Babitzin säätiön heti lakkautettavaksi ja määräsi selvitysmiehen huolehtimaan säätiölain 12 luvun mukaisesta selvitysmenettelystä.

Säätiön selvitysmies nosti 27.12.2018 kanteet säätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Säätiön selvitysmies vaati, että säätiölain vastaisesti säätiöstä luovutetut varat on maksettava takaisin säätiölle.

Aiemmin vireille tulleet oikeudenkäynnit

Pietari-säätiö sr

PRH nosti 30.11.2015 Helsingin käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanteen Pietari-säätiön entisiä hallituksen jäseniä kohtaan. PRH vaati korvattavaksi säätiölle säätiön aiemman johdon toimista ja/tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja. PRH:lla on säätiölain mukaan kanneoikeus säätiövalvonnan toteuttamiseksi säätiön hallituksen jäseniä kohtaan.

Helsingin käräjäoikeus antoi 7.6.2018 asiassa (L15/54460) välituomion (18/28076) vastaajien tekemistä vanhentumisväitteistä. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan PRH on nostanut vahingonkorvauskanteen Pietari-säätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä kohtaan liian myöhään. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen. Päätös on lainvoimainen.

Matti Koivurinnan säätiö sr

PRH jätti 22.4.2016 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen, jossa vaadittiin käräjäoikeutta erottamaan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määräämään, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 18.8.2017 päätöksen (17/23242) asiassa. Käräjäoikeus päätti erottaa Juha Koivurinnan, mutta ei Matti Koivurintaa. Käräjäoikeus erotti Juha Koivurinnan hallituksen jäsenen toimestaan, koska hän ei osallistunut säätiön hallitustyöskentelyyn. Käräjäoikeus katsoi, että Juha Koivurinnan menettely oli vastoin säätiölakia.

PRH haki muutosta käräjäoikeuden 18.8.2017 antamaan päätökseen Matti Koivurintaa koskevilta osin. Valitus Turun hovioikeuteen koskee keskeisesti käräjäoikeuden päätöksen juridista perustelua. Myös Juha Koivurinta haki muutosta käräjäoikeuden päätöksestä. Valitusten käsittely jatkuu hovioikeuden suullisessa istunnossa helmikuussa 2019.

Säätiövalvonnan oikeudenkäyntikulut 2018

Säätiövalvonnan vuoden 2018 oikeudenkäyntikulut olivat 736 000 euroa. Summa sisältää PRH:n omat oikeudenkäyntikulut sekä vastapuolelle Pietari-säätiö sr:stä maksettavaksi määrätyt oikeudenkäyntikulut 324 000 euroa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.05.2020