Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiöiden valvonta

PRH valvoo, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Valvonta on säätiöihin kohdistuvaa jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat säätiövalvonnan perusta.

PRH tarkastaa vuosiselvityksen rekisteröitävyyden ja muut vuosiselvityksestä ilmenevät valvonnan kannalta merkittävät asiat.

PRH voi aloittaa säätiön valvontatoimet havaitessaan tai saadessaan tietoonsa, että säätiön toiminnassa voi olla sääntöjen tai lain vastaisuutta.

Säätiön ja muun muassa säätiön tilintarkastajan täytyy ilman aiheetonta viivytystä toimittaa PRH:lle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen valvontaa varten.

PRH:lla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta säätiövalvontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä ja sen lähipiiriin kuuluvista.

Jos säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, PRH voi

  • määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai
  • kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

PRH voi asettaa määräyksen tai kiellon tehosteeksi uhkasakon säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

Jos säätiö ei toimita vuosiselvitystä PRH:lle, voi PRH velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla ja määräämässään ajassa toimittamaan vuosiselvityksen.

Tuomioistuin voi PRH:n hakemuksesta erottaa hallintoneuvoston, hallituksen tai näiden jäsenen toimestaan, jos toimielin tai sen jäsen on jatkuvasti tai kokonaisuutena arvostellen törkeästi toiminut säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaisesti.

Tuomioistuin voi PRH:n hakemuksesta määrätä säätiön heti lakkautettavaksi, jos säätiön toiminta on ollut jatkuvasti tai olennaisesti lain tai sääntöjen vastaista.

Lainsäädäntö

Siirry säätiölakiin Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen
Siirry kirjanpitolakiin Finlex-säädöstietopankissa. Avautuu uuteen välilehteen
Siirry tilintarkastuslakiin Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.03.2019