Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiövalvonta vuonna 2023

Vuonna 2023 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) säätiövalvonnassa kiinnitettiin aikaisempien vuosien tapaan huomiota tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksissa tekemiin havaintoihin. Myös toimintakertomusten sisältövaatimusten täyttyminen sekä toimintakertomusten allekirjoitukset tarkastettiin erityisesti isojen ja keskisuurten säätiöiden osalta.

Lähetimme säätiöille sähköpostitse ohjeet vuosiselvityksen toimittamisesta. Vuosiselvityksistä suurin osa toimitettiin sähköisesti suojatulla sähköpostilla. Noin 600 säätiötä toimitti vuosiselvityksen edelleen postin välityksellä.

Enemmistö säätiöistä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Elokuussa lähetimme kehotuskirjeen noin 390 säätiölle, jotka eivät olleet toimittaneet vuosiselvitystä määräajassa.

Puutteellisista vuosiselvityksistä lähetimme säätiöille 365 korjauskehotusta. Suurin osa korjauskehotuksista koski puuttuvia tase-erittelyitä tai toimintakertomukselta puuttuvia hallituksen jäsenten allekirjoituksia.

Jos säätiö kehotuksesta huolimatta jättää vuosiselvityksen kokonaan toimittamatta tai toimittaa sen puutteellisena, PRH voi velvoittaa toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden määräämässään ajassa. Marras- ja joulukuun aikana lähetimme 40 henkilökohtaista kehotusta toimittaa säätiön vuosiselvitys viipymättä PRH:lle. Toinen muistutus asiassa lähetettiin sellaisten säätiöiden luottamushenkilöille, joilta ei ollut tullut vuosiselvitysaineistoa ensimmäisestä kehotuksesta huolimatta.

Vuonna 2023 perittiin käsittelymaksuna 85 euroa niiltä säätiöiltä, jotka toimittivat vuosiselvityksensä myöhässä eli yli kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Myöhästyneiden vuosiselvitysten käsittelymaksuista lähetettiin lasku 344 säätiölle.

PRH on vuoden 2023 aikana tiukentanut konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden valvontaa. Laatimisvelvollisuus on ehdoton, joten jokaisen konsernin emosäätiönä toimivan säätiön on laadittava konsernitilinpäätös viimeistään tilikaudelta 2023 lähtien. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja PRH:n tiukentuneesta valvonnasta lähetettiin säätiöille asiakaskirje.

Vuosiselvitysten rekisteröinnin yhteydessä PRH vertasi hallituksen kokoonpanoa säätiörekisterissä oleviin tietoihin. Lähetimme noin 50 säätiölle kehotuskirjeen saattaa säätiörekisterin tiedot ajan tasalle. Näistä säätiöistä useimmat ovatkin päivittäneet säätiörekisterissä olevat hallitusta koskevat tietonsa.
Vuonna 2023 PRH:lla oli valmius ottaa vastaan säätiöiden vuosiselvityksiä digitaalisesti iXBRL-muodossa. Digitaaliset vuosiselvitystiedot on mahdollista ilmoittaa säätiörekisteriin kirjanpito-ohjelmalla, joka käyttää iXBRL-rajapintaa.

PRH tekee satunnaisesti kohdennettuja tarkastuksia joihinkin asiaryhmiin. Vuoden alussa tarkastettiin säätiöiden hallituksen jäsenilleen antamat vaalituet. Tarkasteltavina olivat tuet seuraavissa vaaleissa: eurovaalit 2019, eduskuntavaalit 2019, kuntavaalit 2021 ja aluevaalit 2022. Säätiöiden hallitusten jäseniä oli vaaliehdokkaina paljon. Tarkastuksessa käytiin läpi kyseisten säätiöiden toimintakertomukset, joissa annettuja tietoja verrattiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtyihin vaalirahoitusilmoituksiin. Tarkastuksessa ei havaittu säätiölain vastaisia lähipiirille annettuja vaalitukia.

Valvontapäätökset 2023

‍Vuonna 2023 saatiin päätökseen 20 säätiön valvonta-asiaa.

Useassa vuonna 2023 annetussa valvontapäätöksessä PRH:n säätiövalvonta kiinnitti huomiota siihen, ettei säätiö ollut toteuttanut tarkoitustaan sääntöjensä mukaisesti (säätiölaki 1 luku 2 §) tai ettei hallitus ollut huolehtinut säätiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (säätiölaki 3 luku 2 §). Myös lähipiiritoimien tekemisessä ja raportoimisessa (säätiölaki 1 luku 2 § ja 5 luku 2 §) havaittiin puutteita usean säätiön kohdalla. Yksi säätiö määrättiin ryhtymään toimiin kielletyn lähipiiritoimen aiheuttaman vahingon korvaamiseksi säätiölle.

Yhdessä tapauksessa säätiön varojen väärinkäytösepäily johti hallituksen jäsenten vahingonkorvausvastuun toteutumiseen. Marraskuussa 2023 antamassaan valvontapäätöksessä PRH katsoi säätiön hallituksen laiminlyöneen säätiön hallinnon asianmukaisen järjestämisen sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan (säätiölaki 3 luku 2 §). Hallituksen huolimaton menettely johti PRH:n näkemyksen mukaan siihen, että väärinkäytökset saattoivat jatkua usean vuoden ajan. Koska säätiö päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin hallituksen jäsenten tai tilintarkastajan saattamiseksi vastuuseen, päätti PRH käyttää toissijaista kanneoikeuttaan (säätiölaki 8 luku 5 §) hallituksen jäseniä vastaan vahinkojen korvaamiseksi säätiölle. Asiassa päädyttiin osasovintoon, jonka perusteella säätiö sai korvauksen vuonna 2018 aiheutuneista vahingoista. Vuosien 2019-2021 osalta toissijaisen kanneoikeuden käyttäminen on edelleen mahdollista.

Oikeudenkäynnit 2023

Hallinto-oikeudet

Petri ja Laura Vuokilan säätiö sr

PRH antoi helmikuussa 2023 päätöksen, jolla se mm. määräsi säätiötä huolehtimaan säätiötä sitomattoman osakekaupan kauppahinnan palauttamisesta säätiölle sekä kiellettynä lähipiiritoimena tehdyn osakekaupan kauppahinnan palauttamisesta säätiölle. Menettelyllään säätiön hallitus oli rikkonut huolellisuusvelvollisuutta (säätiölaki 1 luku 4 §) sekä laiminlyönyt säätiön suunnitelmallisen varainhoidon (säätiölaki 1 luku 5 §) ja varainhoidon valvonnan (säätiölaki 3 luku 2 §). Edelleen hallitus oli rikkonut lähipiirisäännöstä (säätiölaki 1 luku 2 §) sekä esteellisyyssäännöstä (säätiölaki 3 luku 4 §).

Säätiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 29.2.2024 antamallaan ratkaisulla. Päätös ei ole lainvoimainen.

Itä-Helsingin kulttuurisäätiö sr

PRH antoi heinäkuussa 2023 päätöksen, jolla se määräsi säätiötä noudattamaan PRH:n aiemmin antamaa valvontapäätöstä säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi säätiön oli ryhdyttävä toimiin säätiön arkiston saamiseksi haltuunsa ja asianmukaisiin tiloihin. Menettelyllään säätiön hallitus oli rikkonut huolellisuusvelvollisuutta (säätiölaki 1 luku 4 §)

Säätiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

Aiemmin vireille tulleet oikeudenkäynnit

Yleiset tuomioistuimet

Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr

PRH teki 13.12.2021 päätöksen, jonka mukaan se käyttää toissijaista kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan säätiölle aiheutuneen vahingon korvaamiseksi. Säätiön entisen asiamiehen epäillään vuosien 2015–2021 aikana kavaltaneen säätiön varoja 275 650 euroa. PRH:n valvontapäätöksen mukaan säätiössä oli lähes kokonaan laiminlyöty säätiölain 3 luvun 2 §:n mukainen hallinnon järjestäminen ja asiamiehen valvonta.

Säätiölain 8 luvun 1 §:n mukaan hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään säätiölain mukaisen huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tai muuten säätiölakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut säätiölle. Kanne on 6 §:n mukaan nostettava viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin.

Asiassa teetetyn oikeudellisen arvion perusteella PRH päätyi nostamaan kanteen kolmea säätiön entistä hallituksen jäsentä vastaan vuosina 2016–2021 syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi säätiölle. Kanne jätettiin Helsingin käräjäoikeuteen 30.12.2021. PRH vaatii kaikkia kolmea vastaajaa yhteisvastuullisesti korvaamaan säätiölle 92 650 euroa korkoineen sekä lisäksi kahta vastaajaa yhteisvastuullisesti korvaamaan säätiölle 156.000 euroa. Lisäksi PRH vaatii kaikkia kolmea vastaajaa korvaamaan PRH:n oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Tammikuussa 2024 asiassa päädyttiin sovinnolliseen ratkaisuun kahden vastaajan osalta. Sovintosopimuksen perusteella heistä kumpikin suoritti säätiölle 33.750 euron korvauksen oikeudenkäynnin välttämiseksi. Myös tilintarkastusyhteisö oli sovintosopimuksen osapuoli ja suoritti säätiölle 163.750 euron korvauksen oikeudenkäynnin välttämiseksi. Yhden vastaajan osalta asian käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa.

Säätiövalvonnan oikeudenkäyntikulut 2023

Säätiövalvonnan oikeudenkäyntikulut vuonna 2023 olivat 12 740 euroa. Lisäksi säätiövalvonta sai aikaisemmin vaadittuina oikeudenkäyntikulukorvauksina 11 235 euroa.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.03.2024