Tilintarkastajan laaduntarkastus käytännössä

Tilintarkastajan määrääminen laaduntarkastukseen

PRH määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen vähintään kolmen tai kuuden vuoden välein ja lähettää hänelle määräämisestä päätöksen. PRH tekee näitä päätöksiä useassa erässä vuoden aikana.

PRH lähettää laaduntarkastuksen kohteena olevalle tilintarkastajalle yksityiskohtaiset ohjeet ennen laaduntarkastuksen aloittamista.

Arvioimme laaduntarkastuksissa tilintarkastustyön laatua, joten emme tee laaduntarkastusta tilintarkastajalle, jolla ei ole yhtään lakisääteisen tilintarkastuksen toimeksiantoa.

Tilintarkastajan laaduntarkastuksen peruuntuminen

Laaduntarkastukseen määräämiseen ei ole muutoksenhakuoikeutta eikä laaduntarkastukseen määrättyjen tilintarkastajien laaduntarkastuksia pääsääntöisesti peruta. PRH voi kuitenkin peruuttaa tai siirtää laaduntarkastuksen, jos

  • tilintarkastaja lakkauttaa hyväksymisensä ennen hänelle määrättyä laaduntarkastusta, tai
  • olemme määränneet tilintarkastajan laaduntarkastukseen, mutta hänellä ei ole lakisääteisen tilintarkastuksen toimeksiantoa tarkastettavaksi.

Laaduntarkastuksen kulku


  • PRH pyytää tilintarkastajalta toimeksiantoa koskevan tilintarkastuskansion ja toimeksiantoon liittyviä tietoja.
  • Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö toimittaa aineiston PRH:lle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Laaduntarkastuksen aikana PRH voi tarvittaessa esittää tilintarkastajalle kysymyksiä.
  • Jos PRH toteaa tilintarkastustyössä puutteita tai virheitä, PRH tekee laaduntarkastushavainnon. Käsittelemme havainnot ja muut laaduntarkastuksessa esiin nousseet, vaikeat tai tulkintaa edellyttävät asiat laadunvarmistusyksikön yhteisissä kokouksissa. Kokouksissa arvioidaan havaintojen ja muiden mahdollisten asioiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.
  • Ennen kuin PRH tekee päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta, tilintarkastajalla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Tätä varten PRH lähettää hänelle kaikki ne laaduntarkastuksen havainnot, joilla on tai voi olla vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen.
  • Tilintarkastaja voi kommentoida havaintoja lähettämällä kirjallisen vastineen PRH:lle, joka arvioi vastineessa esitetyt seikat.
  • Arvioinnin yhteneväisyyden varmistamiseksi PRH käsittelee lopulliset havainnot laadunvarmistusyksikön yhteisissä kokouksissa ja arvioi tarkastustyön kokonaisuuden.
  • Lopuksi PRH tekee päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta.

Laaduntarkastuksen maksu

PRH laskuttaa laaduntarkastuksesta joko laadunvarmistuksen valvontamaksulla tai laaduntarkastuksen maksulla.

PRH laskuttaa vuosittain laadunvarmistuksen valvontamaksun tilintarkastusyhteisöltä tai tilintarkastajalta, joka tarkastaa yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Tilintarkastusyhteisön maksama laadunvarmistuksen valvontamaksu kattaa kaikkien tilintarkastusyhteisössä työskentelevien tilintarkastajien laaduntarkastukset. Jos tilintarkastaja ei työskentele tilintarkastusyhteisössä mutta tarkastaa yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, PRH laskuttaa tilintarkastajalta laadunvarmistuksen valvontamaksun, eikä häntä laskuteta erikseen laaduntarkastuksesta.

Tilintarkastaja, joka toimii yksin tai työskentelee muussa tilintarkastusyhteisössä, maksaa laaduntarkastuksen maksun hänelle tehdystä laaduntarkastuksesta. Laaduntarkastuksen maksu on 130 euroa tunnilta. PRH laskuttaa laaduntarkastukseen käytetyn tuntimäärän mukaisen laaduntarkastuksen maksun tilintarkastajalta tai hänen työnantajaltaan. Laaduntarkastukseen kuluvaan aikaan vaikuttavat toimeksiannon koko ja luonne sekä tilintarkastajan työn dokumentoinnin taso.

Laaduntarkastuksesta perittävien maksujen määrä säilyy pitkälti ennallaan, vaikka laskutustapamme on erilainen kuin aiemmin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2022