Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien hyväksymisen lakkauttaminen ja hyväksymisen palauttaminen

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan hyväksyminen lakkautetaan

  1. tilintarkastajan pyynnöstä
  2. tilintarkastajan kuoleman johdosta
  3. jos tilintarkastaja ei ole suorittanut tilintarkastuslaissa säädettyjä maksuja kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun maksamatta jättämisestä on hänelle huomautettu.

Tilintarkastajan hyväksyminen palautetaan hakemuksesta, jos hakija edelleen täyttää hyväksymisen edellytykset ja on ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoaan tilintarkastajana. Jos hyväksyminen on lakkautettu maksujen laiminlyömisen vuoksi, hakijan on lisäksi suoritettava erääntyneet maksut.

Pyyntö hyväksymisen lakkauttamiseksi

Pyyntö hyväksymisen lakkauttamiseksi on tehtävä PRH:n tilintarkastusvalvonnalle. Pyyntöä ei tarvitse perustella, vaan se voi olla esimerkiksi muotoa: "Pyydän, että tilintarkastusvalvonta lakkauttaa hyväksymiseni xx.xx.20xx lukien." Jos olet KHT-/JHT-tilintarkastaja, muista ilmoittaa, haluatko lakkauttaa myös HT-tilintarkastajan hyväksymisesi.

Pyynnön voi lähettää sähköpostiviestinä osoitteeseen tilintarkastusvalvonta@prh.fi tai postitse osoitteeseen PRH, Tilintarkastusvalvonta, 00091 PRH.

Tilintarkastuslaissa ei säädetä mahdollisuudesta lakkauttaa hyväksyminen tilintarkastajan pyynnöstä määräajaksi. Jos tilintarkastaja pyytää hyväksymisen lakkauttamista, hyväksyminen lakkautetaan toistaiseksi.

Hyväksymistä ei voi lakkauttaa taannehtivasti. Hyväksyminen lakkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun PRH tekee päätöksen hyväksymisen lakkauttamisesta. Hyväksymisen voi pyytää lakkautettavaksi korkeintaan vuoden päästä.

Hakemus hyväksymisen palauttamiseksi

Hakemus hyväksymisen palauttamiseksi on vapaamuotoinen. Hakijan on hakemuksellaan ja sen liitteillä osoitettava täyttävänsä hyväksymisen edellytykset sekä olevansa ammattitaitoinen toimimaan tilintarkastajana.

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan on osoitettava, että hän on ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoaan ja täyttää edelleen tilintarkastuslaissa säädetyt hyväksymisedellytykset.

JHTT-tilintarkastajan on osoitettava, että hän täyttää tilintarkastajan yleiset kelpoisuusvaatimukset, on suorittanut JHTT-tutkinnon, on antanut tilintarkastajan toimintaperiaatteita koskevan vakuutuksen ja on ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoaan.

Hyväksymisen edellytysten tulkinta

Hakijan korkeakouluopintojen riittävyys on selvitetty ensimmäisen hyväksymisen yhteydessä. Korkeakoulututkinto ei vanhene eikä uusia opintosuorituksia edellytetä.

Kerran hyväksytysti suoritettu tilintarkastajatutkinto säilyy voimassa.

Tilintarkastajaksi hyväksytyn henkilön on ennen tilintarkastajarekisteriin rekisteröintiä annettava tuomioistuimelle tilintarkastajan vakuutus. Hyväksymisen palauttamista koskeva hakemus ei edellytä vakuutuksen antamista uudelleen tuomioistuimelle.

Hyväksymisen edellytysten arviointia varten PRH pyytää viranomaisilta seuraavia todistuksia:

  1. maistraatin todistus siitä, ettei hakijan toimintakelpoisuutta ole rajoitettu tai ettei hänelle ole määrätty edunvalvojaa
  2. oikeusrekisterikeskuksen todistus siitä, että hakija ei ole konkurssissa
  3. oikeusrekisterikeskuksen todistus siitä, että hakijaa ei ole määrätty liiketoimintakieltoon.

Hakijan ammattitaidon katsotaan säilyneeksi, jos hän osoittaa toimineensa ammattimaisissa tilintarkastuksen tai vaativissa taloushallinnon tehtävissä. Ammattitaidon säilymisen osoittamiseksi voidaan edellyttää täydentävää koulutusta esim. osallistumalla koulutukseen tai kirjoittamalla esseen, jos tilintarkastajan toiminta on ollut useita vuosia keskeytyneenä.

Hyväksymisen edellytysten arviointi

Arvioitaessa sitä, onko hakijalla edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastajana tilintarkastuslain mukaisesti, on perusteltua antaa merkitystä sille, mitä hakija aikoo ryhtyä tekemään sen jälkeen, kun hänen hyväksymisensä on saatettu uudelleen voimaan. Esimerkiksi hakijalla, joka siirtyy tilintarkastusyhteisön palvelukseen tilintarkastajaksi, on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset toimia tilintarkastajana, koska tilintarkastaja tulee tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvarmistuksen ja muun valvonnan kohteeksi.

PRH voi tarvittaessa pyytää hakijalta myös muuta selvitystä. PRH voi hankkia oma-aloitteisesti hakemuksen käsittelyn edellyttämää selvitystä, kuten rikosrekisteriotteen.

PRH käyttää arvioinnissa tapauskohtaista harkintaa ja ottaa olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon. Sen jälkeen kun lakkautettu tai peruutettu hyväksyminen on saatettu uudelleen voimaan, tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksiä seurataan osana tavanomaista valvontaa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.06.2021