Opinnot tai vaihtoehtoinen käytännön kokemus JHT-tutkinnossa

JHT-tutkintoon hakevilta vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi

  • joko tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja
  • tai käytännön kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä.

Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (1442/2015). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset.

JHT-tutkintoon hakevan on täytettävä seuraavat opintovaatimukset tai vaatimus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Julkissektorin opinnot

Klikkaamalla saat isomman kuvan.

Julkissektorin opinnot ovat vähintään 16 opintopistettä (10 opintoviikkoa), jotka käsittävät opintoja seuraavista asiakokonaisuuksista:

  • julkishallinnon laskentatoimi
  • julkishallinnon sääntely.

Julkishallinnon laskentatoimen opinnot voi sisällyttää HT-tutkintoon vaadittaviin tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin. Julkishallinnon sääntelyn opinnot voi sisällyttää oikeustieteen opintoihin.

Käytännön kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään vuoden kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä tutkintotilaisuuden ajankohtana. Ennen JHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä täytyy kuitenkin olla vähintään 1,5 vuotta.

Osa-aikainen kokemus

Osa-aikainen työ muunnetaan vastamaan kokoaikaista työtä. Osa-aikaisen työkokemuksen muuntaminen kokoaikaiseksi lasketaan siten, että kokoaikainen työ vastaa 161,25 tehtyä työtuntia kuukaudessa (21,5 päivää à 7,5 tuntia).

Opinnot todennetaan vastaavuustodistuksella

Jos olet suorittanut opintosi useammassa korkeakoulussa, voit pyytää kustakin korkeakoulusta osavastaavuustodistuksen kyseisessä korkeakoulussa suorittamistasi opinnoista. Vastaavuustodistusta voi yleensä hakea opintotoimistosta tai vaadituista opinnoista vastaavasta yksiköstä.

Jos olet suorittanut opintosi useammassa korkeakoulussa, voit pyytää kustakin korkeakoulusta osavastaavuustodistuksen kyseisessä korkeakoulussa suorittamistasi opinnoistasi (osavastaavuustodistus).

Esimerkki: Jos olet opiskellut kahdessa eri korkeakoulussa, kaksi osittaista vastaavuustodistusta yhdessä voivat kertoa sen, että opintosi vastaavat hyväksymisedellytyksiä.

Osittaisesta vastaavuustodistuksesta täytyy selkeästi ilmetä, millä tavalla opintojen sisältö ja/tai laajuus on puutteellinen tai miltä osin opintosi täyttyvät.

Opintoja voit vielä täydentää hakuajan päättymisen jälkeen, kunhan ne on suoritettu ennen tutkintotilaisuutta.

Jos et jostain syystä voi saada vastaavuustodistusta (esimerkiksi opinnot suoritettu ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa), tilintarkastusvalvonta voi arvioida opinnot. Tästä kannattaa olla yhteydessä PRH:n tilintarkastusvalvontaan hyvissä ajoin ennen tutkintoon hakemista. Siirry PRH:n tilintarkastusvalvonnan yhteystietoihin.

Malli vastaavuustodistuksesta

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, voit pyytää korkeakoulusta vastaavuustodistuksen.

Alla on malli vastaavuustodistuksesta:

Kauppatieteiden maisteri Kaija Kokelaan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat julkissektorin (XX ov/op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia JHT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia.

Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot

Malli osittaisesta vastaavuustodistuksesta

Jos sinulta puuttuu osa tutkintoon vaadittavista opinnoista, voit pyytää korkeakoulusta osittaisen vastaavuustodistuksen.

Alla on malli osittaisesta vastaavuustodistuksesta:

Tradenomi Tommi Tarkastajan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat julkissektorin opinnot (14 op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia JHT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia lukuun ottamatta seuraavia puutteita:

  • Julkissektorin opinnoista puuttuu julkishallinnon laskentatoimen opinnot.
  • Julkissektorin opinnoista on suorittamatta 2 opintopistettä.
Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022