Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely tavaramerkkirekisterissä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tavaramerkkiä koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

Tavaramerkkilain (544/2019) 26 §:n perusteella Patentti ja rekisterihallitus ylläpitää tavaramerkkirekisteriä, johon merkitään PRH:lle toimitettuihin hakemuksiin ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot, tavaramerkkien käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöitä koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot, haettua tai rekisteröityä tavaramerkkiä koskevat tiedot, tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyvät tiedot sekä tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet. PRH julkaisee tavaramerkin rekisteröinnin Teollisoikeuslehdet-palvelussa.

Henkilötietoja käsitellään tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseksi. Tavaramerkkilaissa on lisäksi yksilöity tarkoituksia, joissa PRH käsittelee henkilöiden yksilöinti- ja yhteystietoja. Tällaisia tarkoituksia ovat tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten hallinnointi, tavaramerkkejä koskevien menettelyiden toteuttaminen, viestintä hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa sekä kertomusten ja tilastojen laatiminen.


Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tavaramerkkilain mukaan henkilötietoina tavaramerkkirekisteriin merkitään tavaramerkkien käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöitä koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot, sekä hakemuksiin ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Rekisteriin merkitään tavaramerkin hakijan, haltijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite. Väiteasiassa rekisteriin merkitään väitteentekijän nimi, kotipaikka ja osoite.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään lisäksi tavaramerkin panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä oikeuden haltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite. Rekisteriin merkitään lisäksi vastaavat tiedot väitteentekijästä ja väitteentekijän asiamiehestä.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään myös edellä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään tavaramerkin hakijan tai haltijan, asiamiehen, väitteentekijän ja panttauksen tai käyttöluvan saajan henkilötunnus. Henkilöstä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Henkilötunnusta käsitellään luottamuksellisesti, ja se voidaan luovuttaa vain poikkeuksellisesti, jos luovutuksensaajalla on oikeus henkilötunnuksen käsittelyyn. Henkilötunnuksen käsittely perustuu tietosuojalain (1050/2018) 29 §:ään.

Tietolähteet

Tiedot tavaramerkkirekisteriin merkitään rekisteröintihakemusten tai jo rekisteröityjä merkkejä koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan ja väitetapauksissa väitteentekijältä tai heidän edustajaltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja tavaramerkkirekisteriin merkityistä tiedoista.

Tavaramerkkirekisterin rekisteritietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivulla olevan Tavaramerkkitietopalvelun kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi tavaramerkkejä koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Säännönmukaisesti tavaramerkkirekisterin tietoja luovutetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle EUIPO:lle ja tietopalveluyhtiöille. Henkilötunnusta tai tietoa ulkomaisen henkilön syntymäajasta ei kuitenkaan luovuteta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja, jotka liittyvät kansainvälisiin tavaramerkkirekisteröinteihin, luovutetaan tavaramerkkilain 90 -93 §, 95 § ja 96 §:n perusteella maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO). Henkilötunnusta tai tietoa ulkomaisen henkilön syntymäajasta ei kuitenkaan luovuteta.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023