Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hyödyllisyysmallirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely hyödyllisyysmallirekisterissä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Hyödyllisyysmallilain (800/1991) 6 §:n nojalla Patentti- ja rekisterihallitus pitää päiväkirjaa, joka sisältää tiedot PRH:lle saapuneista hyödyllisyysmallihakemuksista.

Hyödyllisyysmallilain 17 §:n nojalla Patentti- ja rekisterihallitus pitää hyödyllisyysmallirekisteriä, joka sisältää tiedot PRH:n rekisteröimistä hyödyllisyysmalleista.

Hyödyllisyysmallilain 17 §:n nojalla Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee hyödyllisyysmallijulkaisun, kun hyödyllisyysmalli on rekisteröity.

Hyödyllisyysmalliasetuksen 26 §:n nojalla kuulutukset hyödyllisyysmalliasioissa julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa eli Teollisoikeuslehdet-palvelussa..

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee hyödyllisyysmallioikeutta koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Päiväkirjaan merkitään hyödyllisyysmallioikeuden hakijan tai siirronsaajan nimi, kotipaikka ja osoite, keksijän nimi ja osoite sekä asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.

Hyödyllisyysmallirekisteriin merkitään hyödyllisyysmallin haltijan nimi, kotipaikka ja osoite, keksijän nimi ja osoite sekä asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.

Hyödyllisyysmallioikeuden siirron, panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä hyödyllisyysmallirekistesteriin on merkittävä oikeudenhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite.

Hyödyllisyysmallirekisteriin merkitään mitätöintivaatimuksen esittäjän nimi ja osoite sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja osoite.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittujen henkilöiden puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

Tietolähteet

Tiedot hyödyllisyysmallirekisteriin ja päiväkirjaan merkitään rekisteröintihakemusten tai jo rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja hyödyllisyysmallirekisteriin ja päiväkirjaan merkityistä tiedoista siltä osin kuin ne ovat hyödyllisyysmallilain 6a ja 18 §:n mukaisesti julkisia. Hyödyllisyysmalli- ja päiväkirjatietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivulla olevan Patenttitietopalvelun kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi hyödyllisyysmalleja koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Säännönmukaisesti hyödyllisyysmallirekisteritietoja luovutetaan Euroopan patenttijärjestön (European Patent Organisation, EPO) julkisiin tietokantoihin ja tietopalveluyhtiöille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Säännönmukaisesti hyödyllisyysmallirekisteritietoja luovutetaan Euroopan patenttijärjestön (European Patent Organisation, EPO) julkisiin tietokantoihin.

Henkilötietoja, jotka liittyvät patenttiyhteistyösopimuksesta (Patent Co-operation Treaty, PCT) johtuvien tehtävien suorittamiseksi luovutetaan hyödyllisyysmallilain 45a §:n ja hyödyllisyysmalliasetuksen 24b §:n sekä etuoikeustietojen osalta hyödyllisyysmalliasetuksen 10 §:n perusteella maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO).

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi. Maanpuolustukselle merkityksellisten keksintöjen osalta päiväkirjan sisältämien henkilötietojen säilytysajat ovat määräaikaisia (säilytysaika 5 – 20 vuotta).

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden..

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023