Pöytäkirja 1/2020

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Aika 15.1.2020, kello 09:15

Paikka Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, kokoustila Jätkäsaari

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
Petra Sormunen, lakimies / Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeri)
Jarno Sukanen, tutkimuspäällikkö / Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Stiina Löytömäki, erityisasiantuntija / Työ- ja elinkeinoministeriö
Martti Kivistö, johtaja / Teosto ry
Jari Muikku, toiminnanjohtaja / Suomen Musiikkikustantajat ry
Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja / Kopiosto ry
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja / Suomen näyttelijäliitto ry
Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja / Kuvasto ry
Kaija Kärkinen, musiikin tekijä, näyttelijä
Tuomas Talonpoika, johtaja / Gramex ry
Katri Olmo, johtava lakimies / Yleisradio Oy
Kai Massa, lakimies / Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Taina Roth, edunvalvontapäällikkö / RadioMedia
Asko Metsola, lakimies / FiCom ry
Tomi Juntunen, laskentapäällikkö / Teosto ry
Pentti Nieminen, tilityspäällikkö / Sanasto ry
Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö / Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Niko Tuomonen, kirjanpitäjä / Gramex ry
Tiia-Lotta Lehterä, toimitusjohtaja / Filmex ry
Pauliina Päivinen, tiimiesimies / Patentti- ja rekisterihallitus

1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:20 ja esitteli asialistan. Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

Keskusteltiin avoimuusraporttien haasteiden ratkaisukeinoista. Ratkaisukeinoina direktiivin 2014/26/EU liitteen tulkinnallisuuteen tuotiin esiin neuvottelukunnan antama suositus tai direktiivin 2014/26/EU liitteen sisällyttäminen viittauksen sijasta kansalliseen lainsäädäntöön.

Keskusteluissa käytiin läpi yleisemmin direktiivin 2014/26/EU sekä avoimuusraportin tarkoitusta ja kehitystarpeita. Suosituksia pidettiin tarkoituksenmukaisimpana lähestymistapana.

Neuvottelukunnalle oli lähetetty ennakkoon ehdotus avoimuusraportteja koskevaksi suositukseksi.

Hyväksyttiin avoimuusraportteja koskeva suositus (liite). Suositus käännetään ruotsiksi ja molemmat kieliversiot julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.

3. Keskustelua työohjelmasta

Työohjelmassa olevat aiheet ovat:

• Mind map –kartat yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnoimista oikeuksista

Päätettiin, että yhteishallinnointiorganisaatiot toimittavat helmikuun loppuun mennessä neuvottelukunnan sihteerille listan hallinnoimistaan oikeuksista ja sihteeri kokoaa näistä mind map -kartan seuraavaa kokousta varten, jossa karttaa voidaan työstää eteenpäin.

• Käyttäjien raportointivelvoitteet

Todettiin, että aihe ei ole riittävän jäsennelty, jotta siitä voitaisiin aloittaa keskustelu neuvottelukunnassa tässä vaiheessa ja päätettiin, että asiaan voidaan palata, jos aiheen teema ja käsittelyn tarkoitus täsmentyvät.

• Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin toimivuudesta sekä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumisesta yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnassa

Cupore on ollut yhteydessä neuvottelukunnan puheenjohtajaan ja pyytänyt tulla esittelemään uusinta tutkimushankettaan neuvottelukunnalle.

Päätettiin kutsua Cuporen edustajat seuraavaan neuvottelukunnan kokoukseen.

• Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin (tekijänoikeusdirektiivi/DSM) vaikutukset yhteishallinnointiin

Puheenjohtaja nosti esiin mahdollisuuden käsitellä neuvottelukunnassa tekijänoikeusdirektiivin asiakokonaisuuksia siltä osin kuin ne vaikuttavat yhteishallinnoitiin.

Kiinnitettiin huomiota siihen, että neuvottelukunnan jäsenet ovat mukana tekijänoikeusdirektiivin implementointiin liittyvissä valmisteluissa.

Päätettiin, että tarvetta käsitellä tekijänoikeusdirektiiviä neuvottelukunnassa ei ole.

• Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensioinnin standardit

Teosto ry on tuonut neuvottelukunnan tietoon aikaisemmassa kokouksessa, että sävellysteosten multiterritoriaalinen lisensiointi on sijoittautumassa Ruotsiin. Suomessa toimivien yhteishallinnointiorganisaatioiden osalta sovelletaan kuitenkin lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista, jolloin huomioitavaksi tulee mahdollisuus antaa Suomessa sovellettavista standardeista suositus tai asetus. Suomessa oleville käyttäjille tulee olla selvää, mitä standardeja Suomessa sovelletaan sävellysteosten multiterritoriaalisessa lisensoinnissa.

Päätettiin säilyttää tämä asia työlistalla.

4. Muut mahdolliset asiat

Neuvottelukunnalle annettiin tiedoksi seuraavat asiat:

• Helmikuussa on suunniteltu pidettävän Pohjoismainen valvontaviranomaisten tapaaminen. Tapaamisessa on tarkoitus nostaa esille sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensioinnin standardit.

• Seuraavan komission Expert Group –tapaamisen olisi pitänyt olla vuoden vaihteessa, mutta tapaamisesta tai sen agendasta ei ole vielä tietoa.

5. Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 12.3.2020, klo 9:15 - 12:00.

Sovittiin alustavasti seuraavat kokousajankohdat:

ma 11.5.2020 klo 13:00 - 16:00

ti 29.9.2020 klo 9:15 - 12:00

Kokouksiin osallistuu vain joko varsinainen tai varajäsen, minkä lisäksi kutsutut asiantuntijat ovat tervetulleita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:10.

Liite Avoimuusraportteja koskeva suositus 15.1.2020

JAKELU Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.03.2020