Patent- och registerstyrelsen använder sin talerätt mot tidigare styrelseledamöter i Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr

Patent- och registerstyrelsen (PRS) beslutade den 13 december 2021 att använda sin talerätt mot tidigare styrelseledamöter i Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr.

Stiftelsens tidigare ombud misstänks för att under åren 2015─2021 ha förskingrat sammanlagt 275 650 euro av stiftelsens medel.

PRS ska övervaka att stiftelsernas verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Enligt PRS utredning har organiseringen av förvaltningen och den interna kontrollen försummats nästan helt och hållet i stiftelsen. Försummelserna har orsakat stiftelsen en förlust på 275 650 euro. En styrelseledamot i en stiftelse ska ersätta den skada som dennes oaktsamhet i uppdraget har orsakat stiftelsen.

PRS har sekundär rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för stiftelsen, om det är sannolikt att stiftelsen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs. Stiftelsen har meddelat PRS att den inte tänker väcka talan.

Med beaktande av preskription av talerätten ska talan för försummelse som gäller 2016 väckas före utgången av 2021.

Talan baserar sig enbart på att organiseringen av förvaltningen och den interna kontrollen har försummats i stiftelsen. PRS misstänker inte stiftelsens tidigare styrelseledamöter för något brott och de misstänks inte heller ha dragit nytta av de förskingringar som det tidigare ombudet misstänks ha begått.

För ytterligare information kontakta:

Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Terhi Maijala, enhetschef
Tfn 029 509 5300

Kati Huovinen, jurist
Tfn 029 509 5499

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.12.2021