Stiftelsetillsynens årsrapport 2020 publicerad

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2020. Rapporten beskriver innehållet i de mest centrala tillsynsbesluten och ärenden som behandlats i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de cirka 2 700 registrerade stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Cirka 550 stiftelser lämnade inte in årsrapporten inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapporten. Antalet uppmaningsbrev som vi skickade år 2020 ökade från året innan. Däremot minskade antalet förelagda viten.

Dessutom uppmanade vi cirka 90 stiftelser att uppdatera bristfälliga registeruppgifter om sin styrelse. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter. Vi följer situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat uppgifterna och vidtar vid behov fortsatta åtgärder.

År 2020 fattade vi 27 tillsynsbeslut. Besluten handlade bland annat om förbjudna närståendekretstransaktioner och rapportering av närståendekretstransaktioner, betalning av ett mycket stort arvode retroaktivt till en styrelseordförande samt försummelse av en god mans åtgärder. I flera beslut ingrep vi även i icke-verksamma stiftelser och organisering av stiftelsers förvaltning på ett behörigt sätt.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2020.

Ytterligare information:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021