PRS förbjöd Veli och Ritva Kantolas stiftelse att betala retroaktiva arvoden

Genom sitt beslut den 15 maj 2020 förbjöd Patent- och registerstyrelsen (PRS) styrelsen för stiftelsen Veli ja Ritva Kantolan säätiö sr från Rovaniemi att retroaktivt betala arvoden till den person som är verksam som styrelseordförande och ombud.

Stiftelsens styrelse fattade den 18 september 2019 beslutet att betala arvoden från och med stiftelsens grundande 2014. De här arvodena hade inte behandlats lagenligt i stiftelsens bokföring.

PRS beslut gäller den del av arvodet som stiftelsen inte har betalat.

PRS bestämde att beslutet ska verkställas även om det eventuellt överklagas och förelade vite för att göra iakttagandet av beslutet effektivare.

PRS beslut har inte vunnit laga kraft. Beslutet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

För mer information kontakta

Wille Korhonen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5322
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.06.2020