PRS ansöker om upplösning av C.A. Edelfelts stiftelse – antalet ansökningar om upplösning av stiftelser har ökat

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 13 maj 2020 in en ansökan till Egentliga Tavastlands tingsrätt om upplösning av stiftelsen C.A. Edelfelt -säätiö sr från Janakkala. Enligt PRS uppfattning uppfylls förutsättningarna för upplösning av stiftelse, eftersom stiftelsen på ett oavbrutet och väsentligt sätt har brutit mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Genast efter grundandet år 2009 överlämnade C.A. Edelfelts stiftelse hela sin förmögenhet som lån till ett bolag där stiftelsens styrelseledamöter har bestämmande inflytande. Efter utlåningen hade stiftelsen inga medel kvar för att bedriva verksamhet och fullgöra sitt ändamål.

PRS ålade stiftelsen 2015 att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse och förbjöd stiftelsen att fortsätta utlåningen av sina medel till bolaget. Stiftelsen följde emellertid inte PRS bestämmelser och vidtog inte heller åtgärder för att återkräva lånet.

Behandlingen av ärendet om upplösningen av C.A. Edelfelts stiftelse pågår fortfarande vid Egentliga Tavastlands tingsrätt.

Ansökan gällande C.A. Edelfelts stiftelse är redan den tredje ansökan om upplösning av stiftelse som PRS har lämnat in under de senaste två åren. PRS ansökte om upplösning av Kiril Babitzins stiftelse i september 2018 och av Jyrki Sukulas stiftelse i april 2019.

För mer information kontakta

Wille Korhonen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5322
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2020