PRS väcker inte skadeståndstalan på grund av Kotilinnasäätiös tomtaffär

Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattade beslut i tillsynsärendet för stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö den 9 april 2020. PRS kommer inte att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för stiftelsen i ärendet som gäller Tampereen Kotilinnasäätiös tomtaffär på Muotialantie, eftersom PRS inte anser det sannolikt att nå framgång med talan.

I november 2018 inledde PRS en utredning om styrelsen för Kotilinnasäätiö hade främjat fullgörandet av stiftelsens intressen omsorgsfullt i ärendet som kan ha orsakat stiftelsen skada.

Enligt stiftelselagen har PRS rätt att i sitt eget namn föra talan om betalning av skadestånd till stiftelsen, om det när talan väcks är sannolikt att stiftelsen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs.

PRS beslut har inte vunnit laga kraft. Beslutet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I juli 2017 inledde PRS tillsynsärendet på grund av Kotilinnasäätiös tomtaffär, efter att medierna hade rapporterat om överlåtelsen av arrenderätten angående ett arrendeavtal mellan Tammerfors stad och stiftelsen.

Genom sitt avgörande av den 30 januari 2019 höll Helsingfors förvaltningsdomstol i kraft det tillsynsbeslut som PRS hade meddelat i oktober 2017. Enligt PRS hade stiftelsens ledning handlat i strid med den omsorgsplikt som avses i stiftelselagen.


För mer information kontakta:

Wille Korhonen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5322
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.04.2020