Stiftelsetillsynens årsrapport 2019 publicerad

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2019. Rapporten beskriver innehållet i de mest centrala tillsynsbesluten och ärenden som behandlats i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de registrerade 2 710 stiftelser lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. 361 stiftelser lämnade inte in årsrapporten inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapporten. År 2019 var både antalet uppmaningsbrev och viten avsevärt mindre än året innan.

Vi uppmanade 150 stiftelser att uppdatera bristfälliga registeruppgifter om sin styrelse. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter. Vi följer situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat uppgifterna.

År 2019 fattade vi färre tillsynsbeslut än året innan. Besluten handlade mestadels om att organisera förvaltningen och om stödstiftelser.

I ärenden angående organisering av stiftelsens förvaltning hade stiftelserna försummat att lämna in årsrapporten för registrering inom den i stiftelselagen bestämda tiden två år i rad. I ärenden som gällde stödstiftelser hade PRS iakttagit att stiftelsens egentliga verksamhet bestod enbart av att stöda stiftaren ekonomiskt.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2019.

Ytterligare information:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.04.2020