Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt meddelar: Rekommendation om årliga insynsrapporter

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt gav 15 januari 2020 en rekommendation som gäller de årliga insynsrapporter som sammanställs av kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt.

Delegationen har ansett det vara nödvändigt att lyfta fram de största utmaningarna vid upprättandet av de årliga insynsrapporterna. Utmaningarna gäller revisionen i insynsrapporterna, tolkningen av terminologin i bilagan till direktiv 2014/26/EU, den tidsmässiga dimensionen, läsbarheten och hur syftet uppnås.

Rekommendationen innehåller fem punkter. Delegationen rekommenderar att de kollektiva förvaltningsorganisationerna gör följande: lägger till en årsklocka i insynsrapporterna för att visa de olika skedena i redovisningsprocessen, preciserar hur siffrorna/uppgifterna är kopplade till de olika skedena i redovisningsprocessen och till de olika punkterna i direktivets bilaga, preciserar räkenskapsperioderna för inkomster som hör till rättsinnehavarna och specificerar avdrag från upphovsrättsintäkter.

Delegationen har tillsatts av statsrådet och har till uppgift att främja iakttagandet av god praxis och lämna rekommendationer om tillvägagångssätt och branschnormer (lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, 1494/2016).

Gå till rekommendationen.

För mer information kontakta:
Petra Sormunen
Jurist
Tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5327

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2020