Förteckningen över väl kända varumärken

Förteckningen fristående från varumärkesregistret

Den 6 juni 2007 beslöt Patent- och registerstyrelsen (PRS) att inrätta en förteckning över väl kända varumärken i Finland. Förteckningen är en del av PRS avgiftsbelagda tjänster som inte kräver några ändringar i lagar och förordningar, och i den antecknas väl kända varumärken i Finland efter ansökan.

Den inrättade förteckningen är inte en del av varumärkesregistret utan en helt separat databas. Förteckningen är offentlig och PRS tillhandahåller avgiftsbelagda utdrag ur den.

Betydelsen av förteckningen

Syftet med förteckningen är att betjäna näringslivet, ombud och alla andra aktörer som av en eller annan orsak behöver information om väl kända märken. Förteckningen är ett bra hjälpmedel vid förhandsgranskningar av varumärken och vid granskningar av förväxlingsbarhet, och den förebygger därmed även varumärkestvister.

Om PRS vid handläggningen av senare ansökningar om varumärkesregistrering upptäcker ett förväxlingsbart märke som har antecknats i förteckningen, anmäler PRS detta både till den som har gjort ansökan och till innehavaren av det tidigare väl kända märket oberoende av vilken klass eller vilka klasser registreringsansökan avser.

PRS beaktar inte uppgifterna i förteckningen som relativa hinder i fråga om ansökningar om varumärkesregistrering. Därmed kan innehavaren av det tidigare väl kända märket avgöra om han eller hon vill göra invändning mot det senare registrerade varumärket. PRS ändrar dock inte på tjänstens vägnar uppgifterna i förteckningen på grund av det eventuella invändningsförfarandet.

Villkoren för att ett märke ska införas i förteckningen

För att ett märke ska tas upp i förteckningen krävs att märket är väl känt i Finland enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen. Begreppet väl känt varumärke baserar sig på gemenskapslagstiftningen vars tolkning övervakas av Europeiska gemenskapernas domstol.

I ansökningen och förteckningen antecknas de varor och/eller tjänster i fråga om vilka varumärket anses som väl känt. Dessutom antecknas i förteckningen den målgrupp eller de målgrupper där märkets välkändhet har fastställts. Därför ska du i din ansökan ange den målgrupp där du i ljuset av bifogade bevis anser att märket är väl känt. Om du inte anger någon målgrupp i ansökan, anser PRS att målgruppen är alla finländare.

Du ska också tillsammans med din ansökan lämna in bevis på att märket är väl känt. PRS bedömer hur känt märket är utgående från dess målgrupp. Då beaktar PRS alla relevanta fakta såsom t.ex. marknadsandelen, marknadsföringskostnaderna och i vilken omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge varumärket har använts.

Geografiskt sett krävs att märket är känt i en väsentlig del av Finland. Enligt avgörandena av Europeiska gemenskapernas domstol krävs också att en betydande andel av målgruppen ska känna igen varumärket.

Marknadsandelen och marknadspositionen för de varor som har försetts med märket är värdefull information för PRS vid bedömningen, eftersom marknadsandelen direkt visar hur många procent av hela marknaden, dvs. hur många i målgruppen som verkligen köper de varor som är försedda med märket.

Marknadsundersökningar och undersökningar om märkeskännedom är särskilt bra bevis. Undersökningarna ska utföras av en självständig och oberoende organisation. Först och främst vill PRS få uppgift om vem som har utfört undersökningen för att kunna bedöma om undersökningen är tillförlitlig. För det andra vill PRS veta målgruppen för undersökningen, antalet intervjuade och köns- och åldersfördelningen. Målgruppens storlek avgör vilket som är det tillräckliga antalet intervjuade personer. Om målgruppen är alla finländare, måste det även synas i antalet intervjuade personer. För det tredje vill PRS få uppgift om undersökningsmetoden och under vilka förhållanden undersökningen har gjorts. Därför ska undersökningsrapporten även innehålla de ställda frågorna. Det är också viktigt för PRS att få veta i vilken ordning och på vilket sätt frågorna har ställts. Att de intervjuade personerna spontant känner igen ett märke är alltså ett starkare bevis på att märket är väl känt än att de med hjälp av ledande frågor känner igen det. Därför ska du lämna in hela undersökningsrapporten, och inte enbart en förkortad version av den, tillsammans med ansökan, så att PRS ska kunna avgöra betydelsen av beviset.

Du kan också med hjälp av reklam- och marknadsföringsmaterial visa att ett märke är väl känt. Materialets karaktär och mängd visar ofta i vilken omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge märket har använts. Även det sammanlagda beloppet som har använts för reklam och marknadsföring kan utgöra en viktig del av beviset, om du kan ange den relativa andelen av din marknadsföringsbudget i förhållande till marknadsföringskostnaderna på hela branschen. Du kan också visa upp bevis på i vilken omfattning, på hur stort område och hur länge märket har använts med hjälp av olika intyg på att märket är väl känt. Bland annat näringsidkarnas intresseorganisationer och andra aktörer inom målgruppen utfärdar sådana intyg. Du kan också med hjälp av tidigare varumärkesregistreringar visa upp indirekta bevis på hur stort område och hur länge märket har använts, även om en registrering inte är en förutsättning för att ett märke skulle vara väl känt.

Också märkets värde kan vara en indikation på att ett märke är väl känt. Du kan i din ansökan lämna uppgifter om märkets värde i form av olika undersökningar och listningar samt exempelvis med hjälp av bevis på licensering.

Årsredovisningar och annat material som gäller din verksamhet ger i de flesta fall indirekt information om användningen av märket. Å andra sidan kan också sifferuppgifter om försäljningsvolymen och omsättningen ingå i beviset. Vid bedömningen av dessa uppgifter måste PRS dock beakta storleken på marknaden och vilket slags varor det är frågan om. Du ska därför ange storleken på den relevanta marknaden så att PRS kan jämföra försäljningssiffrorna. Beviset på försäljning stöder närmast bevisen på marknadsandel och märkesmedvetenhet.

Domstols- och myndighetsbeslut med uppgift om att märket är väl känt kan också användas som bevis. PRS är dock inte bunden av domstols- eller myndighetsbeslut även om de faktiskt kan påverka PRS avgörande.

Eftersom den här uppräkningen inte är fullständig, kan du på vilket sätt som helst ge bevis på att ett märke är väl känt. Vid bedömningen tar PRS i beaktande alla relevanta bevis som du har lämnat in tillsammans med din ansökan.

De märken som har införts i eller strukits från förteckningen över väl kända varumärken kungör PRS i Varumärkestidningen.

Behandlingen av ansökan

En förutsättning för att PRS tar din ansökan till behandling är att du har betalat ansökningsavgiften. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621) tillämpas på ansökningshandlingarna. Därför är det material som du lämnar in till PRS tillsammans med ansökan offentligt på samma sätt som det material som lämnas in i samband med en vanlig ansökan om varumärkesregistrering.

Om PRS anser det nödvändigt kan PRS i ett brev be dig att inom 8 veckor komplettera en redogörelse som du har lämnat in. Vid behov kan PRS bevilja en förlängning på 8 veckor. Om du inte svarar inom utsatt tid, avgör PRS ärendet utgående från det material som du redan har gett in.

När ansökan är under behandling kan PRS på din begäran begränsa eller utvidga ansökan så att den ursprungliga omfattningen av märkets målgrupp och/eller varor eller tjänster ändras.

Om PRS anser att märket inte kan tas upp i förteckningen trots att du har gett in ytterligare material, får du ett meddelande där PRS anger orsaken till detta. Du kan inte överklaga meddelandet. Om PRS godkänner märket för införande i förteckningen, skickar PRS ett meddelande till dig med information om att du ska betala en anteckningsavgift på 800 euro. Om du inte betalar avgiften anser PRS att ansökan har förfallit och antecknar därmed inte märket i förteckningen. När PRS har fått betalningen, antecknas märket i förteckningen och anteckningen kungörs i Varumärkestidningen. PRS informerar dig separat om anteckningen och skickar ett utdrag ur förteckningen med information om märket.

Giltighetstid och förnyelse

Märket finns med i förteckningen i fem år räknat från den dag då märket antecknades i förteckningen. Därefter kan du ansöka om förnyelse för ytterligare fem år i taget. Det är möjligt att ansöka om förnyelse tidigast sex månader före och senast sex månader efter utgången av femårsperioden. Då ska du som är innehavare av märket, på samma sätt som i ansökningsfasen, lämna in bevis på att märket är väl känt. Bevisen kan då från fall till fall vara mer begränsade. I samband med förnyelseansökan prövar PRS, likadant som i ansökningsfasen, om villkoren uppfylls för att märket ska införas i förteckningen. Vid behov ber PRS dig lämna in ytterligare material.

Vid förnyelse kan du även ändra anteckningen genom att t.ex. bredda målgruppen och/eller lägga till varor och tjänster. Detta beror på att det i praktiken inte är någon skillnad mellan avgifterna för och behandlingen av en förnyelseansökan och en helt ny ansökan.

Strykning av ett märke

Vem som helst kan begära att ett märke ska strykas från förteckningen om märket har införts i förteckningen i strid med villkoren i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen eller om märket inte längre är känt enligt dessa villkor. För detta ändamål ska den part som vill att märket ska strykas lämna in en anmälan om varumärket till PRS samt ange skäl och motivering varför det borde strykas. Han eller hon ska också betala en avgift på 500 euro för begäran. Märket kan också strykas delvis.

Beslut som gäller förteckningen kan inte överklagas

Avsikten med förteckningen är att öka medvetenheten om väl kända varumärken och förebygga konfliktsituationer. Därmed är de beslut om förteckningen som PRS erbjuder som informativ tilläggstjänst inte sådana beslut som har rättsverkan och som du kan få prövade av domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan enligt 21 § i grundlagen.

Om PRS anser att ett sökt märke inte ska tas upp i förteckningen över väl kända varumärken eller om PRS stryker ett märke ur förteckningen, kan du som rättsinnehavare begära att PRS tar saken till ny behandling. Den nya ansökan kan vara mer framgångsrik t.ex. på grund av förändrade förhållanden eller om du lämnar in kompletterande material i samband med den nya ansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019