Vilka uppgifter kan preciseras?

Precisering gäller endast sådana varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningen kan anses ha omfattat på varumärkets ansökningsdag, det vill säga vad som klassificerades i klassen i fråga då ansökan lämnades in. Du kan alltså inte använda precisering för att lägga till något nytt i förteckningen.

Klassrubrikerna ger en allmän uppfattning om hurdana varor eller tjänster som ingår i klasserna. Beteckningarna i klassrubrikerna ger en generell hänvisning till de områden som varorna eller tjänsterna tillhör.

Niceklassificeringens alfabetiska lista är en exempellista över varor och tjänster som ingår i klasserna. Utöver de här exemplen kan även flera andra varor och tjänster klassificeras i klasserna.

Exempel: Rubriken för klass 35 är "Reklam, företagsledning, företagsadministration, kontorsgöromål". För klass 35 anger den alfabetiska listan några tjänster inom detaljhandel, men i klassen ingår även andra detaljhandelstjänster än de som räknas upp i listan.

Exempel 1

Varu- och tjänsteförteckningen innehåller

  • endast ett klassnummer
  • texten "samtliga varor i klassen" eller dylikt
  • hela klassrubriken, och varumärkesregistrering har sökts före 1.10.2012.

Du kan precisera varu- och tjänsteförteckningen med vilka varor eller tjänster som helst som ingick i klassen i fråga på ansökningsdagen - även med varor och tjänster som inte finns med i Niceklassificeringens alfabetiska lista. Produkter som inte ännu var kända på marknaden på ansökningsdagen går det inte att lägga till i förteckningen.

Exempel: Varumärket söktes på 1970-talet. Du kan inte lägga till USB-minnen i varu- och tjänsteförteckningen, eftersom utveckling av USB-minnen startade först 1994.

Exempel 2

Varu- och tjänsteförteckningen innehåller texten "alla andra varor/tjänster som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista". I det här fallet kan du precisera förteckningen med vilka varor eller tjänster som helst som på ansökningsdagen fanns med för klassen i fråga i den alfabetiska listan.

I samband med precisering ska klassificeringen i alla klasser ändras så att den motsvarar den nuvarande klassificeringspraxisen

När du lämnar in en preciseringsanmälan, ska du på samma gång precisera hela förteckningen för det registrerade varumärket så att den motsvarar den nuvarande klassificeringspraxisen. Gå igenom varje klass i förteckningen och precisera alla inexakta beteckningar och klassrubriker i enlighet med den nuvarande klassificeringspraxisen.

Till exempel "försäljningstjänster" i klass 35 och "installationstjänster" i klass 37 är inexakta beteckningar. I preciseringsanmälan måste du definiera vilka varor eller anordningar tjänsterna gäller.

Vid behov skickar vi dig ett föreläggande där vi ber dig precisera sådana beteckningar och klassrubriker i förteckningen som fortfarande är inexakta.

Se klassrubrikerna som gäller idag. Nedtill på sidan hittar du länkarna till de gamla klassrubrikerna.

Se de alfabetiska listorna på engelska på WIPOs webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2019