Internationell registrering enligt Madridprotokollet (WIPO)

Internationella varumärkesregistreringar avser registreringar enligt ett avtal som kallas Madridprotokollet. Systemet administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Vem kan ansöka?

I Finland kan internationell varumärkesregistrering sökas av finska medborgare eller av fysiska eller juridiska personer som har sin hemort eller ett företag i Finland. Dessutom måste du ha en finländsk registrering, eller en ansökan som är under behandling i Finland, för varumärket i fråga. Detta kallas basansökan eller basregistrering. Den internationella registreringen ska stämma överens med basregistreringen eller basansökan.

Hur kan jag ansöka?

Skriv din internationella ansökan på engelska på WIPOs blankett.

I ansökan ska du ange (designera) de medlemsländer i Madridprotokollet där du vill söka varumärkesskydd. Registreringen kommer sedan att gälla i de designerade länder där det enligt den nationella lagstiftningen inte finns hinder för registreringen. Din ansökan kan således träda i kraft i en del av de designerade medlemsländerna även om det fanns hinder för registreringen i resten av länderna.

Lämna in din internationella ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi granskar och bekräftar ansökan och kontrollerar att den stämmer överens med din finländska registrering eller ansökan. Detta innebär att du inte kan lämna in en internationell ansökan för ett varumärke som du inte redan har registrerat eller ansökt om nationellt.

När vi har kontrollerat att din ansökan stämmer, skickar vi den vidare till WIPO i Schweiz. WIPO antecknar ansökan i sitt internationella varumärkesregister. Därtill meddelar WIPO din ansökan till de länder som du designerat. Varje designerat land prövar sedan din ansökan i enlighet med sina egna varumärkeslagar.

Obs! Den internationella registreringens giltighet är i fem år beroende av giltigheten av din nationella basregistrering eller basansökan (den så kallade Central Attack-regeln). Varje ändring i basregistreringen eller basansökan under den här tiden påverkar också den internationella registreringen. Om du till exempel begränsar skyddsomfånget, alltså varuförteckningen, för din nationella registrering, begränsas varuförteckningen för den internationella registreringen på motsvarande sätt. Eller om din nationella basansökan avslås, förfaller den internationella registreringen likaså.

Databasen TMclass
När du upprättar varu- och tjänsteförteckningen för din internationella varumärkesregistrering på engelska, kan du dra nytta av klassificeringsdatabasen TMclass.

Närmare anvisningar finns på databasens webbplats. TMclass har bland annat en funktion som hjälper dig att översätta de finsk- eller svenskspråkiga varu- och tjänstebeteckningarna i databasen till engelska.

Observera att den internationella registreringens varu- och tjänsteförteckning inte får vara mer omfattande än varu- och tjänsteförteckningen för din finländska registrering eller ansökan.

Databasen Madrid Goods & Services Manager
När du upprättar varu- och tjänsteförteckningen för din internationella varumärkesregistrering på engelska, kan du även använda WIPOs klassificeringsdatabas MGS.

Närmare anvisningar finns på databasens webbplats. MGS har bland annat en funktion som hjälper dig att kontrollera om de varu- och tjänstebeteckningar som finns i databasen är godtagbara i WIPO eller i de designerade länderna.

Observera att den internationella registreringens varu- och tjänsteförteckning inte får vara mer omfattande än varu- och tjänsteförteckningen för din finländska registrering eller ansökan.

Senare ansökan eller designering

När ditt internationella varumärke har registrerats kan du när som helst ansöka om att skyddet ska utvidgas till nya länder. Detta kan bli aktuellt till exempel när exporten av ditt företag utvidgas eller när nya länder av intresse för dig ansluter sig till Madridprotokollet.

Hur länge gäller registreringen?

Den internationella registreringen gäller i 10 år, och den kan alltid förnyas för tio år i sänder från utgången av föregående registreringsperiod. Du kan förnya registreringen centraliserat via WIPO, så du behöver inte göra det separat i varje designerat land.

Vilka länder täcker registreringen?

Registreringen täcker de länder som du har designerat i din ansökan och som i sin tur har godkänt varumärket som giltigt. Madridprotokollet gäller i ungefär 80 länder. Nya länder ansluter sig till systemet då och då. Se de nuvarande medlemsländerna på WIPOs webbplats.

Vad kostar det?

De avgifter som WIPO och enskilda länder tar ut finns listade i schweiziska franc på WIPOs webbplats.

Dessutom tar vi på PRS ut en avgift för mottagning av din internationella ansökan. Se prislistan och betalningsanvisningarna.

Databasen

Information om de varumärken som finns i WIPOs internationella varumärkesregister hittar du i Madrid Monitor databasen.

Delning av internationell varumärkesregistrering

Från den 1 februari 2019 är det möjligt att dela också internationella varumärkesregistreringar (regel 27bis enligt Madridöverenskommelsen).

Möjligheten att dela en varumärkesregistrering gäller både registreringar som är i kraft och ansökningar som är under handläggning i det designerade landet. Efter delningen har de båda avdelade registreringarna fortfarande samma innehavare. Delning kan vara till nytta exempelvis om märket kan godkännas för en del av de varor eller tjänster som registreringen omfattar, men det för resten av varorna eller tjänsterna finns registreringshinder som kan fördröja handläggningen.

Så här ansöker du om delning av registrering

Lämna in din ansökan om delning av registrering till myndigheten i det designerade landet. Använd blankett MM22 (Request for the division of an international registration). Bifoga en förteckning över de varor och tjänster som du vill avskilja från basregistreringen. Varorna och tjänsterna i förteckningen måste vara indelade i varu- och tjänsteklasser. Myndigheten i det designerade landet kan begära att du kompletterar uppgifterna. Myndigheten kan också ta ut en avgift för handläggningen. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar ut en normal ansökningsavgift på 225 euro för en ansökan om delning.

När delningsansökan är formellt felfri, skickar myndigheten i det designerade landet ansökan till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) för granskning. Om ansökan kan godkännas, registrerar WIPO delningen och anmäler detta till myndigheten i det designerade landet och till sökanden.

Det är inte möjligt att slå samman internationella registreringar i Finland

De bestämmelser som gäller sammanslagning av internationella varumärkesregistreringar (regel 27ter.2.a enligt Madridöverenskommelsen) träder inte i kraft i Finland. Finland har anmält reservation mot denna regel eftersom den finländska varumärkeslagen inte heller tillåter sammanslagning av nationella registreringar eller ansökningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019