Överlåtelse av varumärke samt ändring av innehavare

Du kan sälja eller överlåta ditt varumärke till en annan innehavare. Det är viktigt att anteckna byte av varumärkesinnehavare eller -ägare i varumärkesregistret.

Ange följande uppgifter i din överlåtelseansökan:

  • varumärkets ansöknings- eller registernummer
  • överlåtelsetagarens (den nya innehavarens) namn, hemort och adress
  • ombudets namn, hemort och adress om du anlitar ett ombud
  • om överlåtelsen inte gäller samtliga varor och tjänster som varumärket avser, en förteckning över de varor och tjänster som överlåtelsen gäller
  • en kopia av ett undertecknat dokument av vilket överlåtelsen framgår, exempelvis en kopia av köpebrevet eller av en särskild överlåtelsehandling.

Om någon annan än överlåtelsetagaren har lämnat in ansökan om överlåtelse, lämna även in ett dokument som visar att överlåtelsetagaren ger sitt samtycke till överlåtelsen.

Nya innehavare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) ska anlita ett ombud. Innehavaren ska befullmäktiga ombudet att företräda innehavaren i allt som rör varumärket.

Anmäl ändringarna till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten.

Avgifter och betalningsanvisningar

Vi tar ut en avgift för varje överlåtelseanteckning som gäller ett registrerat varumärke. Om du betalar överlåtelseansökan utomlands, står du även för alla eventuella bankkostnader. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019