Klassificering av varor och tjänster

När du ansöker om varumärkesregistrering ska du alltid ange de varor eller tjänster för vilka du vill använda varumärket. Alla varor och tjänster har delats in i klasser efter vissa kriterier. Kriterierna utgörs av till exempel varornas användningsändamål och verksamhetsområdet för tjänsterna. Du kan ansöka om registrering i en eller flera varu- eller tjänsteklasser. Det finns sammanlagt 45 olika varu- och tjänsteklasser. Klasserna 1–34 innehåller varor och klasserna 35–45 tjänster. Ensamrätten till ett varumärke och dess skyddsomfång omfattar de varor och tjänster som anges i ansökan.

På de här sidorna får du information om hur du väljer rätt klass och hur du anger varorna och tjänsterna i din varumärkesansökan.

För mer utförlig information om klassificering, dess grunder samt informationskällor gå till sidan Principer för klassificering samt informationskällor. Du kan också kontakta vår klassificeringsrådgivning för mer information, tfn 029 509 5251 eller per e-post på luokitusneuvonta@prh.fi.

Varför klassificeras varor och tjänster?

Ensamrätten till ett varumärke och dess skyddsomfång omfattar de varor och tjänster som anges i ansökan. Registreringen ger alltså inte innehavaren en heltäckande rätt att förbjuda andra att använda ett liknande varumärke, utan i princip gäller rätten användningen av varumärket i samband med varor eller tjänster som är av liknande slag.

Två identiska varumärken kan vara parallellt antecknade i varumärkesregistret och användas på marknaden utan konflikt, om de avser varor eller tjänster av olika slag.

Exempelvis har varumärket Eskimo registrerats för glass i klass 30, men det har också kunnat registreras av en annan innehavare för kläder i klass 25, eftersom de varor som registreringarna avser är helt olika.

Obs! Väl kända varumärken utgör ett viktigt undantag från denna huvudregel. Innehavare av väl kända varumärken kan förbjuda andra att använda liknande märken, även om varorna eller tjänsterna inte är av liknande slag. Syftet med undantagsregeln är att skydda väl kända varumärkens renommé mot skada och utnyttjande.

Klassificeringen är först och främst ett verktyg som hjälper oss att hitta de varumärken som har sökts eller registrerats för varor eller tjänster av liknande slag. Varu- och tjänsteförteckningen utgör en bedömningsgrund när till exempel risken för förväxling mellan varumärken utreds.

Hur många klasser kan en ansökan omfatta?

Ansökningsavgiften täcker en klass. För varje ytterligare klass måste du betala en tilläggsavgift.

Ju fler varor och tjänster ansökan omfattar, desto mer sannolikt är att vi påträffar registreringshinder under granskningen och desto långsammare är handläggningen av ansökan.


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.10.2019