Invändningsförfarande

Vi granskar invändningen när den har kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och skickar vid behov invändaren ett föreläggande där vi ber invändaren att rätta till formella brister i invändningen inom två månader.

Vi delger invändningen till varumärkesinnehavaren, som har möjlighet att lämna sitt yttrande om invändningen inom två månader. Sedan delger vi varumärkesinnehavarens yttrande till invändaren, som har möjlighet att lämna sitt yttrande.

Delgivning av yttranden

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning före 1.5.2019

Vi delger yttranden till parterna så länge som de yttrar sig i ärendet. Ytterligare yttranden ska ges inom fyra veckor. När parterna inte längre ger några nya yttranden, övergår invändningen till att vänta på vårt avgörande i ärendet.

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning 1.5.2019 eller senare

Vi delger yttranden till parterna i regel två gånger. Yttranden ska ges inom två månader. Om ett yttrande eller en redogörelse som ska delges inte innehåller något sådant nytt som inte har yttrats redan tidigare, behöver vi inte delge yttrandet.

Vi delger invändningen också till den eventuella panthavaren eller licenstagaren och ger dem möjlighet att yttra sig om invändningen. Detta yttrande delger vi till invändaren och varumärkesinnehavaren.

Avsaknad av verkligt bruk av tidigare varumärke eller firma

Innehavaren av det varumärke som invändningen avser kan åberopa att det tidigare registrerade varumärket eller firman (företagsnamnet) inte har varit i bruk. Innehavaren måste åberopa detta i sitt första yttrande om invändningen. I ett senare skede kan avsaknaden av verkligt bruk inte längre åberopas.

Innehavaren av det tidigare märket måste visa att märket eller firman har använts under de senaste fem åren före ansöknings- eller prioritetsdagen för det varumärke som invändningen avser.

Handläggning och avgörande av invändningen

Vi handlägger invändningsärendet utgående från både invändningen och yttrandena. Vårt mål är att avgöra ärendet i genomsnitt inom tre månader från det att invändningen övergått till avgörandeskedet.

Den förlorade parten kan överklaga PRS beslut till marknadsdomstolen. Där kan invändningen avslås eller varumärkesregistreringen kan upphävas helt eller delvis på grund av invändningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.07.2020