Hur svarar jag på ett föreläggande?

Här nedan ger vi exempel på hur du kan övervinna hinder som anges i ett föreläggande.

Visa att ditt varumärke har särskiljningsförmåga

Om ditt varumärke anses sakna särskiljningsförmåga, kan du skaffa fram material som visar att ditt märke har använts och/eller är känt i din bransch. Med hjälp av detta så kallade bevis på användning kan du visa att märket genom användning har uppnått särskiljningsförmåga som särskilt kännetecken för dina produkter och tjänster.

Det är viktigt att beviset på användning är från tiden innan ansökan lämnades in. Beviset kan bestå av exempelvis tidningsartiklar, reklam eller broschyrer. I så fall måste du också redogöra för hur stor spridning de har. Marknadsundersökningar är utmärkta bevis om de tydligt visar att målgruppen upplever märket som ett varumärke.

Observera att det material som du lämnar in inte får innehålla länkar. Informationen bakom länkarna kan ändras och därför går det inte att använda den som grund för handläggningen.

Beviset ska vara tillräckligt omfattande och det ska visa hur, när och för vilka varor eller tjänster det sökta märket har använts.

Begränsa varu- eller tjänsteförteckningen

Om vi påträffar ett annat varumärke eller företagsnamn (firma) som utgör ett hinder för ditt varumärke, kan du begränsa din varu- och tjänsteförteckning genom att stryka de varor eller tjänster som liknar de varor eller tjänster som omfattas av det märke som utgör registreringshinder. Om din ansökan inte längre avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de märken eller företagsnamn som anses utgöra registreringshinder, bortfaller hindret nästan alltid.

Om ditt varumärke anses sakna särskiljningsförmåga endast i fråga om en del av varorna eller tjänsterna i din ansökan, kan du stryka dem i din ansökan. Då kan varumärket registreras för de varor eller tjänster för vilka ditt märke har särskiljningsförmåga.

Lämna in samtycke till varumärkesregistrering

I flesta fall bortfaller registreringshindret om innehavaren av det varumärke, företagsnamn eller efternamn som anförts som hinder ger sitt samtycke till att ditt märke registreras. Lämna in samtycket skriftligt till oss.

Upphäv hinder

Ta reda på om det märke som utgör registreringshinder har använts under de fem senaste åren. Om märket inte har använts, och innehavaren inte har gett godtagbara skäl för det, kan varumärkesregistreringen upphävas antingen vid marknadsdomstolen eller genom ett administrativt förfarande vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Dessutom kan varumärket upphävas till exempel på grund av degeneration, det vill säga urvattning. Detta innebär att varumärket har blivit ett allmänt ord.

Läs mer om förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring av varumärke.

Ett företagsnamn (firma) kan hävas genom ett nytt administrativt förfarande vid PRS. Det är möjligt att häva namnet helt eller till en viss del om det inte har använts på ett visst verksamhetsområde under de senaste fem åren.

Det namn som utgör ett hinder kan också hävas vid marknadsdomstolen.

Läs mer om att häva företagsnamn (firma) hos PRS.

Obs! I föreläggandeskedet kan du inte ändra det sökta märket. Endast sådana små ändringar är möjliga som inte ändrar helhetsintrycket av märket. Om du vill ändra märket så mycket att ett hinder bortfaller, är det inte längre fråga om en sådan liten ändring. Men om du väljer att ändra varumärket så mycket, kan du alltid lämna in en ny ansökan.

Lämna in ett skriftligt svar på föreläggandet

Lämna in ditt svar på föreläggandet via vår e-tjänst. I e-tjänsten får en bifogad fil vara högst 15 MB. Det är dock möjligt att bifoga flera filer. Med tanke på datasäkerhet och leveranssäkerhet är det bättre att skicka in dokument via e-tjänsten än per e-post. Du får en mottagningsbekräftelse genast efter att du skickat in ett dokument. Dokumentet övergår från tjänsten direkt till den enhet som handlägger ärendet, vilket innebär att handläggningen vid PRS är snabbare än förut.

Alternativt kan du skicka in ditt svar per e-post till tmposti@prh.fi. E-postbilagor får endast vara sammanlagt högst 15 MB.

Filformat

Vi rekommenderar att du lämnar in filer i följande format:

  • Dokument: PDF (helst PDF/A)
  • Bilder: JPEG
  • Videofiler: MP4
  • Ljudfiler: MP3

Om du använder något annat filformat, ansvarar du för att de ursprungliga filerna kan konverteras till ett sådant filformat som vi kan öppna.

Storleken av en bifogad fil får vara högst 15MB.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.05.2021