Föreläggande

Om vi påträffar hinder mot din varumärkesansökan vid granskningen, skickar vi dig ett föreläggande som rekommenderat brev. I regel utfärdas bara ett föreläggande. Vi utfärdar ett nytt föreläggande endast om vi antar att föreläggandet ger väsentlig tilläggsinformation för avgörandet.

Vad är ett formellt föreläggande?

Om din ansökan har formella brister, till exempel om den angivna klassificeringen är felaktig, skickar vi dig i början av handläggningen ett formellt föreläggande där vi ber att du avhjälper bristerna. När du har åtgärdat bristerna, granskar vi din ansökan till övriga delar.

När ska jag senast svara på föreläggandet?

Det är mycket viktigt att du svarar på föreläggandet inom den tid som vi har utsatt. Din ansökan avskrivs om vi inte får något svar senast den dag som anges i föreläggandet. Detta innebär att handläggningen av ärendet avslutas helt eller till den del det har funnits hinder.

Svarsfristerna är följande:

  • förelägganden: 2 månader
  • föreläggande som gäller internationell registrering: 2 månader.

När förlänger PRS en svarsfrist?

Du kan få förlängning på den svarsfrist som anges i föreläggandet genom att skriftligt begära det inom den utsatta tiden. Du ska också betala en förlängningsavgift. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Efter varje föreläggande beviljar vi endast en förlängning utan motivering. För att få en ny förlängning krävs särskild motivering, till exempel bevis på pågående medgivandeförhandlingar med innehavaren av det märke som utgör hinder mot registrering.

Ifall du redan har svarat på föreläggandet, kan förlängning av tidsfrist inte längre beviljas.

Över sommaren beviljar vi förlängning utan motivering om svarsfristen löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Vi kan därmed bevilja fler än en förlängning över sommaren.

Hur svarar jag på ett föreläggande?

Lämna in ditt svar på föreläggandet skriftligt via vår e-tjänst.

Läs först våra exempel på hur du svarar på ett föreläggande och hur du kan övervinna hinder som anges i föreläggandet. Gå till exemplen.

Beslut om avskrivning av ansökan (gäller ansökningar som tagits upp till handläggning före 1 maj 2019)

Om din ansökan har tagits upp till handläggning före den nya varumärkeslagens ikraftträdande den 1 maj 2019, tillämpar vi vid handläggningen den gamla varumärkeslagen som var i kraft när du lämnade in din ansökan.

Enligt den gamla varumärkeslagen avskrivs ansökan, det vill säga handläggningen avslutas helt, om du inte lämnar in något svar inom den tidsfrist som anges i föreläggandet. Detta innebär att även om det sökta varumärket till vissa delar hade varit registrerbart, registreras det inte utan istället lämnas hela ansökan utan fortsatt handläggning.

Efter det handlägger vi ärendet på nytt endast om du lämnar in en ny varumärkesansökan och betalar en ny ansökningsavgift. I sådant fall kan du begära påskyndad handläggning.

Beslut om avskrivning av ansökan (gäller ansökningar som tagits upp till handläggning 1 maj 2019 eller senare)

Om din ansökan har tagits upp till handläggning den 1 maj 2019 eller senare, och du inte lämnar in något svar inom den tidsfrist som anges i föreläggandet, avskrivs ansökan. Ansökan kan avskrivas antingen i sin helhet eller bara delvis om bristerna eller registreringshindren endast gäller en del av ansökan.

Vi skickar dig ett avskrivningsbeslut där vi anger att handläggningen av ansökan har avslutats och berättar hur ärendet kan återupptas till handläggning.

Återupptagning av en avskriven ansökan (gäller ansökningar som tagits upp till handläggning 1 maj 2019 eller senare)

Om din ansökan har avskrivits, kan du begära att vi återupptar den till handläggning. Lämna in din begäran inom den tidsfrist som anges i vårt avskrivningsbeslut. (Tidsfristen går ut två månader efter den utsatta dagen för det obesvarade föreläggandet.)

I samband med begäran om återupptagning måste du lämna in antingen ditt svar på föreläggandet eller en annan redogörelse för hur du har åtgärdat de påpekade bristerna. På samma gång måste du betala en återupptagningsavgift.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.Utskriftsversion
Uppdaterad 08.06.2020