Vem kan vara sökande?

Varumärkessökanden kan vara

  • en privatperson, det vill säga en fysisk person
  • en juridisk person, till exempel ett företag, en sammanslutning eller en stiftelse (en bifirma kan inte vara sökande).

Vilka uppgifter ska jag ange om sökanden?

Ange i din ansökan sökandens namn eller firma (företagsnamn), hemort/hemvist samt kontaktuppgifter, det vill säga adress, telefonnummer och e-postadress. Ange FO-numret för företag och personbeteckning för alla privatpersoner som ska antecknas i registret. För ett utländskt företag ska du ange företagets registernummer. Om sökanden är en privatperson som inte har finländsk personbeteckning, ange födelsedatum.

Enskild näringsidkare som sökande

En enskild näringsidkares firma kan inte ensam vara sökande eller innehavare av ett varumärke, eftersom den enskilda näringsidkaren inte är en juridisk person. Sökanden ska antingen ange sitt eget namn utan firman eller använda formuleringen "Svensson, Sven, som innehavare av firman XXX". Det spelar ingen roll med tanke på varumärket vilken formulering som används i ansökan.

Flera sökande

Ansökan kan ha en eller flera sökande. Ett varumärke kan med andra ord ägas gemensamt av flera personer eller företag.

Om det finns flera sökande, måste alla sökande underteckna ansökan eller befullmäktiga någon annan att sköta ärendet på deras vägnar. Observera att vi skickar våra brev och beslut endast till den sökande som anges först i ansökan. De svar som skickas till PRS ska däremot undertecknas eller befullmäktigas av alla sökande.

Utländska sökande

Om sökanden är ett utländskt företag, ange företagets registernummer. Om sökanden är en privatperson som inte har finländsk personbeteckning, ange födelsedatum.

En sökande som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste ha ett ombud som har hemvist inom EES.

Om sökanden företräds av ett ombud, ange ombudets namn, hemort/hemvist samt kontaktuppgifter, det vill säga adress, telefonnummer och e-postadress i ansökan. Om ombudet är en privatperson, ange personbeteckning. Ange födelsedatum om ombudet inte har finländsk personbeteckning. Om ombudet är ett företag, ange företagets registernummer. Ombudet måste ha rätt att företräda sökanden i allt som rör märket.

I regel behövs ingen fullmakt. Läs mer om att anlita ombud.

Minderåriga sökande

Om sökanden är minderårig, ska även vårdnadshavaren underteckna ansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.07.2019