Ett varumärke får inte vara förväxlingsbart med tidigare varumärken eller företagsnamn

Ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat varumärke om det är identiskt eller av liknande slag och dessutom avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag som ett tidigare registrerat varumärke eller verksamhetsområde för en firma (ett företagsnamn).

Vi bedömer risk för förväxling fall för fall. Vid bedömningen betraktar vi varumärket som helhet och tar hänsyn till alla omständigheter som anknyter till fallet. Allmänt sett kan man säga att det finns risk för förväxling om de varumärken som jämförs med varandra är så likadana att en genomsnittskonsument kan anses förväxla dem.

Eventuella hinder som uppkommer på grund av förväxlingsbarhet:

  • inhemska varumärken och varumärkesansökningar
  • EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärke
  • internationella registreringar där Finland designerats (WIPO)
  • inhemska firmor, det vill säga företagsnamn, som är sökta eller antecknade i handelsregistret.

Varumärken som avser varor och tjänster av samma slag

Exempel: varumärkesskydd söks för märket Lejon för smycken i klass 14. Varumärket Lejon har redan registrerats för klockor i klass 14 i varumärkesregistret. Märkena är identiska och varorna är av mycket liknande slag. Det är vanligt inom smyckes- och klockbranschen att samma tillverkare tillverkar båda produkterna. Därför kan konsumenterna anta att både Lejon-klockor och Lejon-smycken kommer från samma företag. På grund av detta finns det risk för förväxling mellan märkena.

Varumärken som avser varor och tjänster av olika slag

Risk för förväxling uppstår vanligen inte om märkena avser varor eller tjänster av olika slag: till exempel varumärkesskydd söks för märket Eskimo för glass i klass 30, och det är inte förväxlingsbart med märket Eskimo som tidigare registrerats av en annan innehavare för kläder i klass 25. Trots att märkena är identiska uppstår det ingen risk för förväxling, eftersom varorna är helt olika. En genomsnittskonsument antar knappast att Eskimo-glassen kommer från samma tillverkare som det redan bekanta klädmärket.

Det finns ett undantag från denna huvudregel: väl kända varumärken kan få skydd mot nya märken även om de har registrerats för varor och tjänster av olika slag. Läs mer om väl kända varumärken.

Varumärken som är fonetiskt likartade

Vid bedömningen av risk för förväxling beaktar vi också hur likartade märkena är fonetiskt sett, det vill säga vad gäller deras uttal.

Exempelvis "Docka" kan vara förväxlingsbart med märket Docca eller Dock@ som tidigare registrerats för varor av liknande slag.

Varumärken är förväxlingsbara även om de inte är identiska

Varumärken kan vara förväxlingsbara med varandra även om de inte är identiska. Vid bedömningen av risk för förväxling kan vi ofta bli tvungna att fundera över vilka delar av märket som är väsentliga, det vill säga vilka delar som är starka – har särskiljningsförmåga – och vilka som är svaga – saknar särskiljningsförmåga.

Exempel: "Docka" har registrerats i klass 25 för kläder och skodon. Varumärket är i princip förväxlingsbart med varumärket "Jeans Docka" som senare söks för byxor och jeans. I båda märken är ordet "Docka" den starka delen, det vill säga den del som har särskiljningsförmåga. Ordet "Jeans" får inte skydd eftersom det enbart beskriver produkterna, det vill säga byxor av vissa slag. Därmed utgör varumärket Docka ett hinder mot ansökan för "Jeans Docka". Det är möjligt att registrera märket endast om innehavaren av det äldre märket lämnar sitt samtycke.

Väl kända varumärken

Väl kända varumärken kan utgöra ett registreringshinder även om varorna eller tjänsterna inte är av liknande slag. Syftet med denna undantagsregel är att skydda väl kända varumärkens renommé mot skada och utnyttjande. Läs mer.

Sökande kan överkomma hinder genom att få samtycke av innehavaren

Varumärkessökande kan överkomma ett hinder och risk för förväxling om de får ett skriftligt samtycke av innehavaren av det tidigare märket eller den tidigare firman (företagsnamnet) för att registrera märket. Hindret bortfaller också om varumärkessökanden begränsar varu- eller tjänsteförteckningen så att ansökan inte längre avser varor eller tjänster av liknande slag som det märke som utgör hinder mot registrering. Läs mer om andra medel för att överkomma hinder.

Sök hinder i databaser

Du kan söka eventuella hinder i avgiftsfria databaser på nätet. Läs mer.

Förmedling av uppgifter från WIPOs och EUIPO:s register

Det internationella varumärkesregistret som förs av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) i Genève samt EU-varumärkesregistret som förs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i Alicante kan innehålla varumärkesregistreringar eller ansökningar som vi på PRS inte ännu har fått uppgift om, men som kan utgöra ett hinder för din ansökan om de har ett tidigare prioritetsdatum. Vi kan med andra ord inte ta hänsyn till dem under handläggningen av din ansökan när vi granskar registreringshinder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.04.2020