Även andra omständigheter kan utgöra hinder för varumärkesregistreringen

Omständigheterna nedan kan också utgöra hinder för registreringen.

Varumärket innehåller ett släktnamn eller ett namn som används i Finland

Observera att ett släktnamn inte utgör ett hinder om det samtidigt är ett förnamn eller ett allmänt ord för något föremål eller någon sak (till exempel björn, ström) eller om släktnamnet ingår i sökandens eget namn. Du överkommer hinder som gäller släktnamn genom att få samtycke av samtliga släktnamnsinnehavare.

Du kan söka släktnamn som används i Finland på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Varumärket strider mot lag, allmän ordning eller god sed

Märken som glamoriserar till exempel droger kan inte registreras.

Varumärket är vilseledande i fråga om varans eller tjänstens egenskaper

Exempel: varumärket hänvisar till Frankrike trots att sökanden är finländare, till exempel "Parfum de Paris". Hindret bortfaller om du begränsar varuförteckningen så att den endast avser produkter som kommer från landet i fråga.

Varumärket innehåller officiella kännetecken (exempelvis statsflaggor eller kommunala vapen) eller beteckningar eller något som kan förväxlas därmed

Registrering kräver tillstånd. Exempelvis för finska flaggan och för Finlands statsvapen krävs tillstånd från inrikesministeriet, och för kommunala vapen från kommunen i fråga.

WIPO för en förteckning över internationella emblem, officiella kontroll- eller garantibeteckningar, vapen, flaggor och övriga emblem och beteckningar som skyddas med stöd av artikel 6ter i Pariskonventionen. Gå till WIPOs 6ter-databas.

Varumärket kränker egenartad titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, eller kränker någon annans upphovsrätt eller rätt till ett fotografi eller ett skyddat mönster (dvs. design)

Hindret bortfaller om innehavaren av upphovsrätten lämnar sitt samtycke.

Varumärket är förväxlingsbart med ett märke som någon annan tidigare börjat använda, och sökanden har gjort sin ansökan med vetskap därom och har inte använt sitt märke före den andra

Varumärkessökanden har med andra ord handlat i ond tro eftersom han eller hon visste att varumärket redan användes av någon annan.

Varumärket är förväxlingsbart med ett registrerat sortnamn på en växtsort

Varumärket kan inte registreras, om märket är detsamma som eller tydligt imiterar sortnamnet på en växtsort som är skyddad i Finland eller i EU, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan är av samma släkte som eller närbesläktat med växtsorten.

I Finland ansvarar EVIRA för växtsortpublikationer. Gå till EVIRAs webbplats där du hittar växtsortpublikationerna.

Varumärket är förväxlingsbart med en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning skyddad i Finland eller Europeiska unionen

Varumärket kan inte registreras, om det är detsamma som eller tydligt imiterar en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, ett traditionellt uttryck för vin eller namnet på en garanterad traditionell specialitet som skyddas i Finland eller Europeiska unionen.

Läs mer information om namnskyddssystemet för livsmedel. På webbplatsen finns även länkar till EU:s databaser över alla namnskyddade produkter.

Information om namnskydd hittar du också på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.04.2020