Ny varumärkeslag 1 maj 2019

Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019. Lagen sätter också innehållet i både EU:s varumärkesdirektiv och Singaporekonventionen i kraft nationellt.

Tydlig och modern lag

Det är nödvändigt att fullständigt omarbeta varumärkeslagen eftersom den lag som nu är i kraft är föråldrad och oenhetlig på grund av att ett stort antal ändringar har gjorts i den. Syftet är att lagen ska vara tydlig och modern och göra det möjligt för kunder att sköta alla sina varumärkesärenden på elektronisk väg. Reformen innebär också att ett nytt administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring av varumärke införs. I fortsättningen kan upphävande och ogiltigförklaring sökas även hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). I dag är det endast möjligt att ansöka om det hos marknadsdomstolen.

Viktigaste föreslagna ändringar

Den nya lagen medför följande ändringar. Klicka på rubriken för mer information:

Inte längre nödvändigt att återge varumärket grafiskt

Kravet på grafisk återgivning av varumärket slopas, det vill säga varumärket behöver i fortsättningen inte alltid återges grafiskt. Varumärket måste ändå återges på ett klart, precist och begripligt sätt.

Den här ändringen gör det möjligt att återge varumärken genom olika slags filer med hjälp av modern teknik. Därmed blir det lättare att återge till exempel rörelsemärken och multimediemärken.

En av ändringarna gäller skyddet för svartvita varumärken. Från början av 2019 anses ett svartvitt varumärke inte längre omfatta alla färgvariationer, utan endast den återgivna svartvita formen. Däremot påverkar den nya lagen inte de gamla varumärkenas skyddsomfång. Svartvita varumärken som har sökts före lagändringen anses fortfarande omfatta alla färgvariationer av märket.

Varumärkesansökan endast på elektronisk väg, ansökan kan också avfattas på engelska

Ansökan om och förnyelse av en varumärkesregistrering görs i framtiden enbart via Patent- och registerstyrelsens (PRS) e-tjänst. PRS kan endast av särskilda skäl acceptera en ansökan i pappersform, det vill säga i fall där det skäligen inte kan förutsättas att ansökan lämnas in elektroniskt.

Enligt lagförslaget kan varumärkesansökan också avfattas på engelska i fortsättningen. Detta kommer att underlätta för många företagare som varken behärskar svenska eller finska. Även om ansökan är på engelska ska sökanden välja svenska eller finska som handläggningsspråk för ansökan.

Ändringar i inledande av varumärkesprocess och i handläggning av ansökan

Förutsättningarna för att en varumärkesansökan tas upp till handläggning kommer att skärpas. För att ansökan ska få en ansökningsdag, det vill säga PRS börjar handlägga ansökan, måste den omfatta:

  • sökandens uppgifter
  • en förteckning över de varor och tjänster för vilka registrering begärs
    en beskrivning av märket
    • som kan återges i varumärkesregistret
    • utifrån vilken allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för det skydd som
  • varumärkesinnehavaren har fått.
  • Därtill ska sökanden ha betalat en ansökningsavgift innan ansökan anses inlämnad till PRS.

Den nya varumärkeslagen medför ingen ändring i giltighetstiden (10 år) för en varumärkesregistrering, men tiden ska beräknas från ansökningsdagen, inte från registreringsdagen liksom idag.

I regel behöver ombud inte längre lämna in en fullmakt till PRS. PRS kan begära att ombudet lämnar in en fullmakt om det finns särskild anledning att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande.

En förbättring som många sökanden välkomnar är att vi kan fortsätta handläggningen av en avskriven ansökan om sökanden betalar en avgift för återupptagande av ansökan samt korrigerar bristerna i ansökan. Att låta bli att svara på ett föreläggande inom utsatt tid kommer nödvändigtvis inte längre att ha så dramatisk påverkan som idag.

I fortsättningen kan en pantsättning eller licensiering antecknas i varumärkesregistret även om det gäller en varumärkesansökan som ännu håller på att handläggas.

Precisering av varu- och tjänsteklassificering

En betydande ändring som lagen medför avser klassificering av varor och tjänster och vad en varu- och tjänsteförteckning avses omfatta.

Idag anses varu- och tjänsteförteckningen omfatta varorna och tjänsterna i förteckningen enligt den bokstavliga innebörden. Gamla registreringar har dock varu- och tjänsteförteckningar där varorna och tjänsterna har angetts mycket vagt, enligt praxisen under tiden för registreringen. De berörda innehavarna ges tillfälle att precisera sina förteckningar att motsvara de nya klassificeringsbestämmelserna.

Förteckningen ska preciseras senast när varumärket förnyas första gången efter ikraftträdandet av den nya lagen. Efter att den för precisering utsatta tiden har löpt ut kommer alla varu- och tjänsteförteckningar att tolkas på samma sätt, det vill säga förteckningarna anses omfatta varorna och tjänsterna "enbart" enligt den bokstavliga innebörden.

Nytt administrativt förfarande för upphävande av varumärke

En betydande ändring är också att upphävande och ogiltigförklaring av ett varumärke också kan ansökas om hos PRS från början av 2019. I dag är det endast möjligt att ansöka om det hos marknadsdomstolen. I fortsättningen kan sökanden alltså välja om han eller hon lämnar in sin ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring till marknadsdomstolen eller till PRS för prövning. Syftet med den här reformen är att ge näringslivet ett effektivt och snabbt administrativt förfarande som alternativ.

Hävningsförfarandet hos PRS kommer till stor del att motsvara det nuvarande invändningsförfarandet.

Lagreformen kommer också att påverka företagsnamn (firmor)

Enligt lagförslaget ska det bli möjligt att häva företagsnamn (firmor) genom ett administrativt förfarande vid PRS.

En firma ska kunna hävas i sin helhet eller delvis om den inte har varit i bruk på ett visst verksamhetsområde under de senaste fem åren. För de företag som har registrerats före ikraftträdandet av den nya lagen gäller en två års övergångsperiod.

Flera företags varumärkesregistrering täcker ett ytterst omfattande verksamhetsområde. Det kan till och med omfatta "all laglig affärsverksamhet". Sådant omfattande verksamhetsområde kan förhindra att ett första företags firma som inte längre är i bruk kan registreras som ett varumärke på ett andra företag som vill ha märket för sig självt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2019