EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma praxis

Gemensam praxis för ökad öppenhet, konsekvens, tillförlitlighet och förutsägbarhet

Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk (EUIPN) är ett nätverk som består av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och EU:s nationella myndigheter. EUIPN har skapat ett antal gemensamma metoder vars syfte är att säkerställa att ansökan om varumärkes- och formgivningsregistrering, samt handläggning, är enhetlig mellan medlemsstaternas nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter och användning av varumärken efter registreringen. De gemensamma metoderna publiceras i gemensamma meddelanden.

Ett gemensamt meddelande har inte juridiskt bindande verkan för medlemsstaternas myndigheter utan det är en sammanställning för att informera om den enighet som har nåtts mellan immaterialrättsmyndigheterna. Ett gemensamt meddelande har sammanställts på basis av de nationella myndigheternas ställningstaganden och dess principer är allmänt tillämpade. Syftet med gemensamma meddelanden är att omfatta den största delen av situationerna. De nationella myndigheterna bedömer dock varje enskilt fall separat och principerna i gemensamma meddelanden tjänstgör som anvisningar.

PRS har deltagit i att utarbeta följande meddelanden och för sin del samtyckt till dem.

Harmonisering av klassificeringspraxisen för varor och tjänster och en gemensam klassificeringsdatabas (CP1 och CP2)

I projekten harmoniserades klassificeringspraxis och skapades klassificeringsdatabasen TMclass som drivs av EUIPO och de nationella myndigheterna. Databasen innehåller tiotusentals klassificeringstermer på svenska och finska som PRS godkänt. PRS deltar i omröstningen om TMclass-klassificeringstermer och upprätthållandet och utvecklandet av databasen.

De klassificeringstermer som godkänts för TMclass kan också användas i den elektroniska varumärkesansökan.

Länk till TMclass

Godkännande av klassificeringstermer

Allmänt meddelande om gemensam praxis för godkännande av klassificeringstermer. Meddelandet innehåller en uppsättning riktlinjer som ska fungera som stöd vid bedömning av huruvida en klassificeringsterm är tillräckligt klar och precis.

Läs meddelandet om gemensam praxis för godkännande av klassificeringstermer, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Tillämpningen av "IP Translator"

En uppdaterad version av det officiella meddelandet om tillämpningen av "IP Translator". Tabellerna 3 och 6 i meddelandet har uppdaterats och motsvarar nu de ändringar som gjordes den 1 januari 2014 i PRS praxis för klassrubriker för varumärken.

Läs meddelandet om tillämpningen av ”IP Translator” v1.2, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Uppdaterad version: Gemensam praxis för de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker

En uppdaterad version av det allmänna meddelandet om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker. I slutet av meddelandet finns en ny tabell med en översikt över datum för genomförande av den gemensamma praxisen i olika länder.

Läs meddelandet om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Officiellt meddelande om skyddsomfång för svartvita märken (CP4)

Det officiella meddelandet gäller skyddsomfång för svartvita märken vad gäller prioritet, relativa hinder och verkligt bruk.

Finland har tillämpat den gemensamma praxisen från och med den 1 maj 2019.

Läs meddelandet om skyddsomfång för svartvita märken på EUIPO:s webbplats.

Gemensamt meddelande om särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar (CP9)

Ett gemensamt meddelande som gäller särskiljningsförmåga hos tredimensionella märken (utstyrselmärken) om formen i sig inte är särskiljande. Meddelandet fastställer en lägsta nivå av särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) om formen i sig inte är särskiljande.

Denna gemensamma praxis träder i kraft i Finland den 1 juli 2020.

Läs meddelandet om särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken på EUIPO:s webbplats.

Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken

Meddelandet omfattar en sammanställning av hur de olika typerna av varumärken definieras och hur de ska återges samt vilka filformat som godtas i medlemsstaterna när man ansöker om nya typer av varumärken.

Varumärkeslagstiftningen inom EU har reviderats, och en av de centrala ändringarna innebär att varumärken inte längre behöver återges grafiskt i ansökan. Därigenom blir det möjligt att godta nya typer av varumärken som återges i format som tidigare inte tilläts.

Syftet med meddelandet är att undvika att olika myndigheter godtar olika typer av varumärken, tillämpar olika definitioner eller ställer olika krav för återgivning.

Läs meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken.

EUIPO har också publicerat följande gemensamma meddelanden som PRS inte har godkänt. I mån av möjlighet strävar PRS emellertid efter att följa de i meddelandena angivna principerna.

Officiellt meddelande om särskiljningsförmåga (CP3)

Ett officiellt meddelande gällande när ett figurmärke som innehåller rent beskrivande eller icke särskiljande ord ska anses särskiljande eftersom ett figurelement ger tillräcklig särskiljningsförmåga åt märket som helhet.

Läs meddelandet om gemensam praxis gällande särskiljningsförmåga – figurmärken som omfattar beskrivande/icke särskiljande ord på EUIPO:s webbplats.

Officiellt meddelande om relativa registreringshinder (CP5)

Ett officiellt meddelande om den gemensamma praxisen i fråga om icke särskiljande/svaga beståndsdelar för märken för att bedöma förväxlingsrisken, givet att varorna och/eller tjänsterna är identiska.

Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder – risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) på EUIPO:s webbplats.Utskriftsversion
Uppdaterad 10.07.2020