När kan ett varumärke upphävas eller ogiltigförklaras?

När ett varumärke upphävs eller ogiltigförklaras innebär det att varumärket avregistreras och varumärkesrätten upphör antingen helt eller delvis.

Här nedan finns information om vad som kan leda till att ett varumärke upphävs eller ogiltigförklaras.

Upphävande

Ett varumärke kan upphävas om det efter registreringen inte längre kan fungera som varumärke av någon orsak. Upphävandet tillämpas från dagen för ansökan om upphävande.

Ett varumärke kan upphävas på grund av följande:

  • Varumärket har inte använts

Ett märke kan upphävas om varumärkesinnehavaren under de senaste fem åren inte använt sitt märke för de varor eller tjänster som det registrerats för. Detta innebär alltså att märket stryks från varumärkesregistret.

I varumärkesregistret antecknas den dag från vilken femårsperioden börjar. Ett varumärke kan upphävas helt eller delvis. Ett märke kan upphävas endast delvis om innehavaren har använt märket bara för en del av de varor eller tjänster som registreringen omfattar.

Exempel: Varumärket Äxä registrerades för 13 år sedan för kläder och kosmetik, men det har under de senaste fem åren varit i verkligt bruk endast för kläder. Märket kan upphävas i fråga om kosmetik i klass 3 på grund av att märket inte har använts.

Om varumärkesinnehavaren kan visa giltiga skäl till att varumärket inte har använts, får märket inte upphävas. Läs mer i vår anvisning. (docx, 0,16 Mb)

  • Urvattning, det vill säga varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga

Ett varumärke kan upphävas om det har förlorat sin särskiljningsförmåga, det vill säga ordet har blivit en allmän benämning för varorna eller tjänsterna i fråga. Det finns en mycket stor risk för urvattning när ett ord registreras som varumärke för en alldeles ny typ av produkt för vilken det ännu inte finns ett ord i talspråket.

Till exempel "mono" var ursprungligen namnet på pjäxor som ett visst företag tillverkade, med andra ord ett varumärke. Så småningom började kunder och andra pjäxtillverkare att använda ordet "mono" på finska som artnamn för alla slags pjäxor som olika företag tillverkade. Till slut blev ordet artnamn för pjäxor.

  • Varumärket har blivit vilseledande

Om ett varumärke har blivit vilseledande till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller sådan användning som skett med innehavarens samtycke, kan märket upphävas. Ett varumärke kan bli vilseledande till exempel i fråga om varans eller tjänstens geografiska ursprung.

Exempel: ordet nötkött används i ett varumärke, men märket används i verkligheten enbart för grisköttsprodukter. Märket kan vara vilseledande i fråga om produktens art.

Ogiltigförklaring

Ogiltigförklaring gäller situationer där det redan vid varumärkesregistreringen har funnits ett registreringshinder som anges i varumärkeslagen. Sådana hinder är exempelvis tidigare, registrerade varumärken och firmor (företagsnamn), inarbetade varumärken eller att märket saknar särskiljningsförmåga.

Ett märke kan ogiltigförklaras till exempel när man vid registreringen av ett varumärke inte haft kännedom om ett tidigare, inarbetat varumärke som medför risk för förväxling.

När ett varumärke ogiltigförklaras antecknar vi i registret att varumärket är ogiltigförklarat från och med registreringsdagen.

Verkligt bruk av tidigare varumärke?

Om ogiltigförklaring yrkas med stöd av ett tidigare registrerat varumärke, ska innehavaren av det tidigare registrerade varumärket på begäran av innehavaren av det senare varumärket visa att det tidigare varumärket har varit i verkligt bruk.

Innehavaren av det senare varumärket måste åberopa avsaknaden av verkligt bruk av det tidigare registrerade varumärket redan i sitt första yttrande gällande ansökan. Innehavaren kan inte i ett senare skede åberopa avsaknaden av verkligt bruk.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019