Gå direkt till innehållet
Valikko

Utvärdering av resultaten från kvalitetsgranskningen

Vår kvalitetsgranskningsrapport till sammanslutningen innehåller en slutsats om kvalitetskontrollsystemet. Det fanns två alternativa slutsatser 2016–2018:

PRS revisionstillsyns slutsats av kvalitetsgranskningen är att sammanslutningens kvalitetskontrollsystem

  • ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls, eller

  • inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls.


Slutsatsen av kvalitetsgranskningen påverkas av de observationer som vi gör om strukturen och funktionen hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Vi sätter oss in i sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt. Vi granskar också med de system som används för kvalitetskontroll och testar hur de fungerar med enskilda granskningsåtgärder som vidtas på sammanslutningsnivå. Vi bedömer också hur systemet fungerar utifrån de iakttagelser vi gjort vid de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorerna i sammanslutningen.

De iakttagelser vi gjort vid de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorer som arbetar inom sammanslutningen påverkar den övergripande utvärderingen av sammanslutningens kvalitets-kontrollsystem när

  • observationerna upprepas eller

  • observationerna i övrigt är av sådan natur att de kan visa på brister i verksamhetsprincipernas och förfarandenas struktur eller i efterlevnaden av dem.


Till exempel kan felaktiga revisionsberättelser från revisorer i sammanslutningen samt omständigheter som gäller oberoende visa att kvalitetskontrollsystemet inte i tillräcklig grad kan säkerställa att de mål som ställts upp för systemet uppnås.

Hur enskilda kvalitetsavvikelser påverkar slutsatsen bedöms alltid från fall till fall.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022