Gå direkt till innehållet
Valikko

Rekommendationer och uppföljning av hur rekommendationerna följs

PRS revisionstillsyn har gått igenom de iakttagelser som gjordes vid kvalitetsgranskningen tillsammans med varje revisionssammanslutning innan rapporten utarbetades och uppmanat revisionssammanslutningen att utreda de grundläggande orsakerna till de konstaterade kvalitetsavvikelserna från kraven i ISQC1 när det gäller iakttagandet av de lagstadgade kraven samt kvalitetskontrollsystemets verksamhetsprinciper, förfaringssätt och dokumentation.

Revisionssammanslutningen ska i allmänhet inom tre månader från beslutet tillställa PRS revisionstillsyn en analys av grundorsakerna till de observationer som presenteras i motiveringen till slutsatsen i kvalitetsgranskningsrapporten samt en åtgärdsplan för att åtgärda dessa grundorsaker.

Alla tio revisionssammanslutningar har lämnat in de begärda utredningarna.

PRS revisionstillsyn har uppmanat en revisionssammanslutning att utreda de revisionskunder där revisionssammanslutningen eller de personer som arbetar inom den är revisorer och vars bokföring och/eller bokslut upprättas vid en bokföringsbyrå där delägare och/eller personer i betydande ställning arbetar som revisorer i revisionssammanslutningen. Denna revisionssammanslutning ska följa upp dessa kunder och dokumenterat bedöma relationernas betydelse för oavhängigheten samt skapa verifierbara försiktighetsåtgärder för att eliminera eller minska risken för oberoende till en godtagbar nivå. Även revisorssuppleanten ska vara oberoende av revisionskunden för att vid behov kunna sköta sin lagstadgade uppgift.

PRS revisionstillsyn övervakar hur revisionssammanslutningens korrigerande åtgärder påverkar revisionssammanslutningens revisionskvalitet. Dessutom följer PRS revisionstillsyn upp genomförandet av åtgärderna i samband med nästa kvalitetsgranskning.

I de revisionssammanslutningar som varit föremål för granskning har man under och efter granskningen vidtagit åtgärder för att förbättra revisionens kvalitet och inlett utvecklingsprojekt som främjar revisionens kvalitet.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022