Hur påverkar brexit revisionsbranschen i Finland?

Hur påverkar brexit revisionsbranschen i Finland?

Företag och myndigheter har förberett sig inför Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen med osäkerhet om utträdets detaljer och villkor. Brexit påverkar revisionsbranschen på många olika sätt ur revisionstillsynens synvinkel. Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har kartlagt de centrala effekterna i Finland:

  1. Vid brexit har de godkännanden som revisor i PRS revisorsregister, vilka beviljats i Storbritannien, ändrats till registreringar som revisor från tredje land. I revisorsregistret antecknas både godkännanden som beviljats i ett annat EES-land och godkännanden som beviljats i ett tredje land. Enligt artikel 16 i EU:s revisionsdirektiv används inte vid brexit termen "lagstadgad revisor" i revisorsregistret i fråga om godkännanden som beviljats i Storbritannien. Ändringen påverkar inte de godkännanden som PRS revisionstillsyn beviljat i Finland.
  2. Om en revisor som är godkänd i Storbritannien ger en revisionsberättelse i sitt eget land om ett bolag som har emitterat värdepapper av en viss sort i Finland, ska revisorn registrera sig i revisorsregistret som en revisor utanför EES.
  3. Brexit påverkar inte sådana personers godkännande som GR-, CGR-, eller OFGR-revisor i Finland som blivit godkända som revisor i Storbritannien. Brexit påverkar inte heller hur godkännandet bibehålls eftersom godkännandet kan återkallas eller avbrytas endast enligt de grunder som anges i revisionslagen.
  4. Om en person som ansöker om att bli revisor i Finland stödjer sig på studier eller en examen i Storbritannien i sin ansökan, kan de räknas sökanden till godo enligt bedömning på det sätt som avses i förordningen 1442/2015. Bestämmelser om förfarandet för att erkänna motsvarigheten av studier och examina har utfärdats separat. Praktisk erfarenhet som erhållits i Storbritannien kan i fortsättningen räknas sökanden till godo på det sätt som anges i förordningen 1442/2015. Brittiska sökande kan inte längre delta i det behörighetsprov i Finland (RL 6:2.5 och 18 § i förordningen) som anknyter till godkännande som revisor, utan de måste avlägga hela GR-, CGR- eller OFGR-examen. Innan det måste de få tillstånd att delta i examensprovet.
  5. I fråga om ägande av revisionssammanslutningar anger revisionslagen (6:5.1, 2 punkten) att i revisionssammanslutningar ska majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag vara av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar, eller majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför ska innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna.
  6. Enligt revisionslagen (RL 6:5.1, 3 punkten) ska mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i styrelsen samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i en revisionssammanslutning vara revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer som arbetar i sammanslutningen. Revisorer godkända i Storbritannien kan därmed inte längre räknas som revisorer som godkänts i en EES-stat.
  7. Ur EU:s synvinkel är Storbritannien ett så kallat tredje land vid brexit, vilket påverkar revisorernas fria rörlighet och möjligheter att erbjuda tjänster mellan EU och Storbritannien. Bland annat revisorer som godkänts i Storbritannien anses som revisorer från tredje land ur revisionslagens synvinkel. Det finns ett antal bestämmelser i revisionslagen som gäller registrering och tillsyn av revisorer från tredje länder (RL, 6 och 9 kap.).
  8. De skyldigheter i fråga om dataskydd som ska fullgöras vid utbyte av personuppgifter kommer att vara olika mellan EU och Storbritannien, vilket gör att överföringen av personuppgifter mellan revisorer och revisionssammanslutningar i Storbritannien och Finland blir mer arbetskrävande än förut. Financial Reporting Council (FRC), registrerings- och tillsynsorganet inom revisionsbranschen i Storbritannien, har utarbetat standardiserade avtalsmallar för att skapa förutsättningar för överföring av personuppgifter för att uppfylla kraven i Finlands lag och EU:s dataskyddsförordning.
  9. I det internationella samarbetet med myndigheterna i Storbritannien, såsom FRC, tillämpas bestämmelserna om samarbete med myndigheter i tredje länder. För sådant tillsynssamarbete som gäller revisorer ingår PRS vid behov ett särskilt avtal med FRC (RL 9:3.2).
  10. Brittiska FRC kommer inte längre att vara medlem i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), som är en samarbetsorganisation för EU-tillsynsorgan. FRC kan på inbjudan av CEAOB delta i projekt som observatör.

Brexit påverkar revisorernas och revisionssammanslutningarnas verksamhet i praktiken även på andra sätt, men det är inte möjligt att i det här sammanhanget upprätta en fullständig förteckning över effekterna.


Mer information om brexit finns på webbplatsen för statsrådets kansli på finska.

Läs mera om brexit på webbplatsen för Europeiska kommissionen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021