Gå direkt till innehållet
Valikko

Revisionsnämndens avgörandepraxis under 2021 – exempel på beslut

År 2021 behandlade revisionsnämnden 27 undersökningsärenden (år 2020: 14). Undersökningsärendena gällde:

  • 13 CGR-revisorer
  • 12 GR-revisorer
  • 2 OFGR-revisorer och
  • 5 revisionssammanslutningar.

En CGR-revisor meddelades ett tidsbundet förbud att utföra revisioner och underteckna revisionsberättelser i ett år och sex månader med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen.

Revisionsnämnden gav en varning till tre CGR-revisorer, fyra GR-revisorer och en OFGR-revisor samt en anmärkning till sex CGR-revisorer, tre GR-revisorer och en OFGR-revisor. I fråga om två CGR-revisorer, två GR-revisorer och fem revisionssammanslutningar ansågs det inte vara något skäl att ålägga påföljder.

Påföljder som revisionsnämnden påförde 2021 och 2020
Påföljder 2021 2020
Anmärkning 10 2
Varning 8 4
Återkallande av godkännande 3
0
Tidsbundet verksamhetsförbud 1 1
Påföljdsavgift 1 0

Revisionsnämnden behandlade 25 begäranden om omprövning (år 2020: 26). Begärandena om omprövning gällde bedömning av svaren i revisorsexamina (20 ärenden) och beslut om kvalitetsgranskningens resultat för revisorer (5 ärenden).

Teman för och beslut i undersökningsärenden

Teman i de undersökningsärenden som revisionsnämnden behandlade var bland annat bedömning av riktigheten av revisionsberättelser och annan rapportering, granskning av förvaltning, åtgärder för att skaffa tillräckligt och lämpligt revisionsbevis, bedömning av lämpligt professionellt omdöme och skepticism samt existens av tillräcklig revisionsdokumentation. I enskilda fall gällde prövningen också till exempel bedömning av bibehållande av förutsättningarna för godkännande, revisorns oberoende, iakttagande av yrkesetiska principer och revisorns skyldighet att granska och rapportera händelser som inträffat efter att räkenskapsperioden gått ut.

Revisionsnämndens beslut om påförande av påföljder finns på nämndens webbsidor. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023