Rekommendationer och uppföljning av hur rekommendationerna följs

PRS revisionstillsyn gav under 2021 sammanlagt sex beslut och rekommendationer till revisionssammanslutningar.

Revisionstillsynen har gått igenom de observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningen tillsammans med revisionssammanslutningen innan rapporten utarbetades. Revisionstillsynen har uppmanat revisionssammanslutningen att utreda de grundläggande orsakerna till de kvalitetsavvikelser enligt ISQC1 som konstaterats i efterlevnaden av de lagstadgade kraven samt i kvalitetskontrollsystemets verksamhetsprinciper, förfaringssätt och dokumentation.

Revisionssammanslutningen ska till revisionstillsynen lämna en analys av de bakomliggande orsakerna till de observationer som presenteras i motiveringen till kvalitetsgranskningsrapportens slutsats samt en åtgärdsplan för avlägsnande av de grundläggande orsakerna inom tre månader från det att beslutet gavs. År 2021 lämnade sex sammanslutningar en utredning till revisionstillsynen.

Revisionstillsynen övervakar hur revisionssammanslutningens korrigerande åtgärder påverkar kvaliteten på revisionerna i revisionssammanslutningen. Dessutom följer revisionstillsynen upp genomförandet av åtgärderna i samband med följande kvalitetsgranskningsbesök.

Utifrån kvalitetsgranskningarna gav revisionstillsynen också revisorerna rekommendationer. Revisorerna för PIE-uppdrag ges som rekommendation att utveckla verksamheten utifrån observationer som gjorts i samband med kvalitetsgranskningen. På basis av kvalitetsgranskningarna gavs dessutom tre andra rekommendationer till revisorerna för PIE-uppdrag:

  • Revisorn uppmanades att fästa särskild uppmärksamhet vid dokumenteringen av valet av revisor, bedömningen av oberoende och inledandet/fortsättandet av uppdraget.
  • Revisorn uppmanades att fästa särskild uppmärksamhet vid upprättandet av revisionsplanen, riskbedömningen och dokumenteringen av dem, en ny bedömning av väsentligheten samt genomförandet och dokumenteringen av koncernens revision.
  • Revisorn uppmanades särskilt att fästa uppmärksamhet vid att den elektroniskt undertecknade enhetliga bokslutsfilen som helhet har arkiverats i revisionsmappen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022