Gå direkt till innehållet
Valikko

Upprättande av revisionsberättelse

I regel har revisorns felaktiga utlåtande lett till att resultatet av kvalitetsgranskningen har blivit underkänt. Revisionsberättelsen är den enda offentliga handling som revisorn ger, så det är viktigt att uppgifterna i den är tillförlitliga. Om revisorns felaktiga förfarande vid revisionen hör samman med en revisionsberättelse som ska offentliggöras, kan detta orsaka olägenhet och eventuellt skada för den som använder bokslutet.

I flera fall innehöll bokslutet inte alla de noter som krävdes, men revisorn hade ändå uttalat sig om att bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven. Att iaktta bestämmelserna och föreskrifterna är inte frivilligt och bolagets ledning kan inte besluta att inte lämna de noter som förutsätts. Revisorn ska kräva att de uppgifter som saknas fogas till bokslutet eller, om sammanslutningen inte samtycker till det, att revisorn anpassar sin berättelse.

I flera revisionsmappar hade valet av revisor inte dokumenterats. Enligt 7 kap. 4 § i aktiebolagslagen behöver en revisor inte alltid väljas varje år, men det vore bra om man kunde verifiera när valet gjordes och vilket valet var. Vid kvalitetsgranskningarna stötte man på fall där bokslutsanteckningen hade undertecknats som person, men revisionsberättelsen hade getts i sammanslutningens namn. Det förekom också att revisorn hade gett en revisionsberättelse i sammanslutningens namn, även om han eller hon hade valts till revisor som person.

Exempel på observationer

 • Revisorns utlåtande i revisionsberättelsen om att bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven är felaktigt. I bokslutet saknas flera noter som förutsätts av ett medelstort företag.
 • Revisionsberättelsen innehåller ett klart felaktigt utlåtande. I revisionsberättelsen har revisorn inte uttalat sig om
  • huruvida verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med de bestämmelser som ska tillämpas på upprättande av verksamhetsberättelser
  • huruvida uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut stämmer överens med varandra.
  I revisionsberättelsen konstateras inte heller om revisorn utifrån de uppgifter som han eller hon fått i samband med revisionen har upptäckt väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelsen.
 • Av dokumentationen framgår inte att revisorn skulle ha samlat felaktigheter som han eller hon observerat och uppgifter om huruvida de har korrigerats i bokslutet. Av dokumentationen framgår inte heller om de upptäckta felaktigheterna ensamma eller tillsammans är väsentliga och om de påverkar revisorns rapportering.
 • Utifrån revisorns dokumentation förblir det osäkert vilket revisionsbevis de delar och slutsatser av utlåtandet som gäller koncernen grundar sig på.
 • Revisorn har undertecknat revisionsberättelsen som person även om bolagsstämman har valt en revisionssammanslutning till revisor.
 • Revisionsberättelsen har upprättats i sammanslutningens namn trots att revisorn har valts till revisor som person.
Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022