Gå direkt till innehållet
Valikko

Övriga granskningsåtgärder

Övriga revisionsåtgärder omfattar observationer som gjorts i andra bokslutsposter än de valda insatsområdena. Vid kvalitetsgranskningarna upptäcktes att revisorn i flera fall inte hade utfört granskningsåtgärder i fråga om alla väsentliga bokslutsposter. Den fastställda väsentlighetsnivån och dess användning vid planering och utförande av granskningsåtgärder förmedlas ofta inte ur dokumentationen. Revisorn hade i regel räknat ut väsentligheten, men hade inte använt väsentligheten för att bedöma vilka alla bokslutsposter som ska granskas. Bokslutet kunde innehålla flera bokslutsposter som överskred den väsentlighet som revisorn fastställt, men för vilka revisorn inte alls hade granskat enskilda händelser.

Om en post är väsentlig kan risken för väsentliga felaktigheter i alla tillbörliga ställningstaganden till bokslutet. Därmed ska revisorn också inhämta revisionsbevis för varje tillbörligt ställningstagande till bokslutet. Dessutom ska det bedömas separat om en betydande risk förknippas med någon bokslutspost. Om det finns en betydande risk i vissa bokslutsposter kan den dock gälla endast ett eller några ställningstaganden till bokslutet. Då ska revisorn i princip utföra granskningsåtgärder för att täcka alla tillbörliga ställningstaganden till bokslutet. Revisorn ska dessutom bedöma om motsvarande tilläggsåtgärder behövs i anslutning till ställningstagandet om en betydande risk för att risken ska nå en godtagbar nivå.

Kvaliteten på revisorns arbete ska kunna bedömas med hjälp av den dokumentation som revisorn sammanställt över sitt arbete. Revisorn ska i enlighet med god revisionssed dokumentera de observationer och omständigheter som har betydelse som revisionsbevis som grund för hans eller hennes utlåtande i revisionsberättelsen. Revisorn ska dokumentera att revisorn har planerat och utfört sitt arbete enligt god revisionssed. Avsaknad av dokumentation betraktas som försummelse. En utredning som ges i efterhand ersätter inte tillräcklig dokumentation.

Exempel på observationer

  • Övriga rörelsekostnader (221,4 tusen euro) är en väsentlig bokslutspost. Av revisionsmappen framgår inte att granskningsåtgärder hade vidtagits för posten.
  • Utifrån revisionsdokumentationen förblir det osäkert om revisorn har skaffat tillräckligt med ändamålsenliga revisionsbevis för följande bokslutsposter:
    • Köp (5,3 miljoner euro) som överskrider den totala väsentligheten som revisorn fastställt (70 tusen euro) mer än 75 gånger.
    • Övriga rörelsekostnader (697,3 tusen euro), som överskrider den av revisorn fastställda totala väsentligheten (70 tusen euro) nästan 10 gånger.
    • Leverantörsskulder (454,2 tusen euro) som överskrider den totala väsentligheten som revisorn fastställt (70 tusen euro) mer än 6 gånger.
  • Övriga rörelsekostnader (692 tusen euro) är en väsentlig bokslutspost. Det är inte möjligt att uppskatta antalet bevis som revisorn inhämtat genom granskningsåtgärder, eftersom revisorn inte har specificerat de granskade verifikaten.
  • Erhållna förskott (748 tusen euro) är en väsentlig bokslutspost. De granskningsåtgärder som revisorn vidtagit för posten kan inte verifieras.
Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022